KSHK 42 INS 2156/2013-B-53
č. j.: KSHK 42 INS 2156/2013-B-53/celk. 2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav Filo, rodné číslo 631128/1086 Kalná Voda 22, 542 23 Mladé Buky k žádosti paní Dany Bartoníčkové, narozené 9. ledna 1960, bytem Lipová 182, 543 03 Vrchlabí

takto: I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Stanislav Filo, rodné číslo 631128/1086, bytem Kalná Voda 22, 542 23 Mladé Buky, pro paní Danu Bartoníčkovou, narozenou 9. ledna 1960, bytem Lipová 182, 543 03 Vrchlabí, a to ohledně nemovitostí: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. St. 39-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mladé Buky č.p. 22, bydlení. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. St. 794-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez č.p./č.e., garáž. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. 38/1-zahrada. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. 38/5-zahrada. vše zapsáno na LV č. 341 pro kat. úz. a obec Mladé Buky, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov. II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j.-A-9 ze dne 14. března 2013 zjistil soud úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena Česká insolvenční v.o.s., se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí. Usnesením č. j.-B-7 ze dne 20. června 2013 soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. K žádost insolvenčního správce ze dne 8. ledna 2018 insolvenční soud udělil souhlas správci ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to usnesením č. j. KSHK 42 INS 2156/2013-B-50 ze dne 1. února 2018. Znalec ocenil podíl na nemovitosti dlužníka na částku ve výši 428.333 Kč. Podáním doručeným soudu dne 14. února 2018, požádala paní Dana Bartoníčková, narozena 9. ledna 1960, bytem Lipová 182, Vrchlabí (sestra dlužníka) o udělení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně nemovitostí: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. St. 39-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Mladé Buky č.p. 22, bydlení. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. St. 794-zastavěná plocha a nádvoří,

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová. isir.justi ce.cz jehož součástí je stavba: bez č.p./č.e., garáž. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. 38/1-zahrada. Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku p.č. 38/5-zahrada. vše zapsáno na LV č. 341 pro kat. úz. a obec Mladé Buky, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov. Ve své žádosti navrhovatelka uvedla, že je spoluvlastnicí zpeněžovaných nemovitostí a je připravenou nemovitost odkoupit za cenu určenou znaleckým posudkem. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka námitek. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti paní Dany Bartoníčkové v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové 22. února 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová.