KSHK 42 INS 18963/2012-B-57
Č.j.: KSHK 42 INS 18963/2012-B-57/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka Vlastimila Joneše, r. č. 580905/0995, Františka Halase 724/5, 500 09 Hradec Králové-Nový Hradec Králové, a dlužnice Ladislavy Jonešové, r. č. 606116/0358, Malé náměstí 159, 503 15 Nechanice, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Vlastimila Joneše, r. č. 580905/0995, Františka Halase 724/5, 500 09 Hradec Králové -Nový Hradec Králové, a dlužnice Ladislavy Jonešové, r. č. 606116/0358, Malé náměstí 159, 503 15 Nechanice, ohledně nemovitostí v katastrálním území Nový Hradec Králové zapsaných na LV č. 27386 a LV č. 27382 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové -spoluvlastnický podíl id. 1/6 na jednotce č. 724/3-byt v budově Nový Hradec Králové, č.p. 724, byt. dům, na parcele st. č. 665/2 -spoluvlastnický podíl o velikosti 368/12225 na pozemku parc.st.č. 665/2 a na společných částech domu č.p. 724.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Mgr. Ing. Petře Hýskové, se sídlem Tyršova 1835/13, 120 00 Praha 2, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníků mimo dražbu, a to nemovitostí v katastrálním území Nový Hradec Králové zapsaných na LV č. 27386 a LV č. 27382 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové -spoluvlastnický podíl id. 1/6 na jednotce č. 724/3-byt v budově Nový Hradec Králové, č.p. 724, byt. dům, na parcele st. č. 665/2 -spoluvlastnický podíl o velikosti 368/12225 na pozemku parc.st.č. 665/2 a na společných částech domu č.p. 724, a to za minimální kupní cenu ve výši 139.000,--Kč s tím, že daň z převodu nemovitých věci a ostatní poplatky spojené s vkladovým řízením do příslušného katastrálního pracoviště hradí kupující.

III. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Soud tento souhlas uděluje v působnosti věřitelského výboru. isir.justi ce.cz

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 28.11.2012 pod čj. KSHK 42 INS 18963/2012-B8 schválil oddlužení dlužníků formou splátkového kalendáře.

Na základě usnesení čj. 34D 89/2014-29 vydaného 5.8.2014 Okresní soud v Hradci Králové nabyl dlužník do svého vlastnictví ve výroku uvedené nemovitosti, resp. podíl o velikost 1/6 na bytové jednotce a podíl o velikosti 368/12225 na pozemku a společných částech domu.

Dne 3.5.2016 byla soudu, prostřednictvím insolvenčního správce, doručena žádost pana Miroslava Horáka o udělení souhlasu s nabytím majetku osobou blízkou. V žádosti pan Horák uvedl, že je osobou s omezeným právem k nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, neboť dlužník je jeho švagr. Za uvedené nemovitostí nabídl kupní cenu ve výši 139.000,--Kč. Insolvenční správce k tomu uvedl, že opakovaně nabízel shora uvedené nemovitosti k prodeji mimo dražbu s tím, že min. kupní cenu průběžně snižoval až na 50 % obvyklé ceny stanovené dle odhadu č. 35/2014, tj ve výši 125.000,--Kč. Správce obdržel dvě totožné nabídky k odkupu, a proto vyzval oba zájemce, aby se dostavili za účelem ukončení výběrového řízení. Dne 21.4.2016 v rámci místního šetření učinil pan Miroslav Horák nejvyšší nabídku k odkupu, a to ve výši 139.000,--Kč. Správce současně doložil protokol z místního šetření konaného dne 20.4.2016.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotřen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) je po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Soud posoudil žádost správce a s přihlédnutím k § 398 a § 406 IZ ve spojení s § 298 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zároveň výrokem ad. IV. soud uložil povinnost insolvenčnímu správci dle § 283 odst. 4 IZ.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Vzhledem k tomu, že se v tomto insolvenčním řízení nenachází věřitelé ochotní vykonávat funkci ve věřitelském orgánu, udělil insolvenční soud za použití § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) insolvenčnímu správci souhlas s uzavřením smlouvy o dražbě dobrovolné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 7. června 2016

JUDr. Jolana Maršíková samosoudkyně, v.r.

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová