KSHK 42 INS 18172/2016-A-8
čj. KSHK 42 INS 18172/2016-A-8/celk.1 USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou ve věci dlužníka Martina Žižky, r. č: 740117/3692, IČO 71417133, bytem Chotěvice 243, 543 76 Chotěvice

takto:

I. Návrh na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení čj. KSHK 42 INS 18172/2016-A-4 ze dne 4.8.2016 se zamítá. II. Usnesení čj. KSHK 42 INS 18172/2016-A-5 ze dne 14.9.2016 , kterým byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka pro vady, se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 4. srpna 2016 podal dlužník Martin Žižka, r. č. 740117/3692, IČO 71417133, u insolvenčního soudu osobně návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení. Protože k návrhu nebyly připojeny zákonem předepsané přílohy, byl dlužník usnesením č. j.: KSHK 42 INS 18172/2016-A-4 ze dne 4. srpna 2016 vyzván k doplnění návrhu. Usnesení bylo dlužníkovi doručováno na adresu bydliště uvedenou v návrhu, doručeno bylo náhradním způsobem. Vzhledem k tomu, že dlužník na výzvu soudu návrh nedoplnil, rozhodl insolvenční soud podle § 128 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ) o odmítnutí insolvenčního návrhu, a to usnesením čj.-A-5 ze dne 14.9.2016. Usnesení bylo dlužníkovi doručováno na adresu bydliště uvedenou v návrhu, doručeno bylo náhradním způsobem.

Dlužník vznesl podáním ze dne 19.9.2016 námitku neúčinnosti doručení usnesení čj. KSHK 42 INS 18172/2016-A-4 ze dne 4.8.2016, když uvedl, že má zřízenu datovou schránku. Zároveň podal proti usnesení o odmítnutí návrhu pro vady odvolání.

Podle ust. § 50d o.s.ř. platí, že důvodem pro vyslovení neúčinnosti doručení může být pouze omluvitelný důvod na straně účastníka nebo jeho zástupce, pro který se nemohl s řádně doručenou písemností seznámit, tj. například hospitalizace, pobyt v zahraničí či jiné objektivní překážky, které nesvědčí o úmyslu adresáta se doručení písemnosti vyhnout. Způsobilým důvodem pro vyslovení neúčinnosti doručení ve smyslu daného ustanovení není porušení právních norem upravujících doručování soudních písemností, neboť nebyla-li písemnost účastníku řádně doručena, nelze uvažovat ani o vyslovení neúčinnosti (řádného) doručení (NS 29 Cdo 597/2014). Platí totiž, že účinky řádného doručení nenastaly. S ohledem na výše uvedené závěry insolvenční soud návrh na vyslovení neúčinnosti doručení zamítl.

Pro závadu v doručení výzvy k doplnění insolvenčního návrhu dlužníkovi shledal insolvenční soud důvodným odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí návrhu pro vady a podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících v platném znění napadené usnesení vydané vyšším soudním úředníkem zrušil. Dlužníkovi bude nejprve řádně do jeho datové schránky doručeno usnesení čj. KSHK 42 INS 18172/2016-A-4 ze dne 4.8.2016, kterým byl vyzván k doplnění návrhu. O insolvenčním návrhu pak bude rozhodnuto znovu v závislosti na tom, zda se podaří dlužníkovi návrh řádně doplnit.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v Insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti němu může podat pouze dlužník, a to do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 14. října 2016

Za správnost vyhotovení: Petra Havlíčková JUDr. Jolana Maršíková, v.r . soudce isir.justi ce.cz