KSHK 42 INS 17312/2014-B26
Č.j.: KSHK 42 INS 17312/2014-B26/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužnice Ivety Rouskové, r. č. 705528/3389, Ohrady 309, 503 03 Smiřice,

takto:

I. Soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce JUDr. Šárka Vesková, se sídlem Brněnská 300/31, 500 06 Hradec Králové, vydal zajištěnému věřiteli Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, výtěžek ze zpeněžení ve výši 573.652,75 Kč.

II. Insolvenčnímu správci soud ukládá: a) provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu c) podal soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Insolvenčnímu správci se přiznává záloha na odměnu ve výši 70.105,25 Kč včetně DPH.

Od ůvo d ně n í:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 30.12.2014 pod čj. KSHK 42 INS 17312/2014-B13 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 30.7.2015 požádal insolvenční správce soud o souhlas s vydáním výtěžku ze zpeněžení nemovitostí v katastrálním území Jasenná zapsané na LV č. 447 (pozemek p.č. 519, jehož součástí je stavba č.p. 73, pozemek p.č. 520, pozemek p.č. 524) zajištěnému věřiteli Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Praha 4, ve výši 573.652,75 Kč.

Podle § 305 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), se před rozvrhem uspokojí dosud nezaplacené pohledávky, které se uspokojují kdykoli v průběhu konkurzního řízení; a to pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jim postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu stanoveném v § 167 a 298. Zajištění věřitelé mají právo na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 2 IZ (výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli). Náklady spojené se zpeněžením lze podle § 298 odst. 4 IZ odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení, náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu. Vyhláška č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách nutných nákladů pak v § 1 odst. 2 stanoví, že odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli.

Věřitel Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, Praha 4, uplatnil v insolvenčním řízení pohledávku za dlužnicí ve výši 1.241.595,84 Kč. Pohledávka byla v celém rozsahu zjištěna jako zajištěná.

Na základě pokynu (souhlasu) zajištěného věřitele ze dne 9.4.2015 byly předmětné nemovitosti zpeněženy za cenu 652.000,--Kč. Z rozpisu nákladů spojených se zpeněžením majetku a nákladů spojených se správou zajištěného majetku po dobu probíhajícího řízení, jakož i o výši odměny insolvenčního správce vyplývá, že náklady na zpeněžení a správu předmětného majetku dosáhly výše 8.242,--Kč. Čistý výtěžek ze zpeněžení činí 643.758,--Kč. Odměna insolvenčního správce činí 70.105,25 Kč včetně DPH. Insolvenční správce tedy navrhl vydat zajištěnému věřiteli 573.652,75 Kč.

Soud po přezkoumání žádosti insolvenčního správce o udělení souhlasu k vydání výtěžku zajištěnému věřiteli, rozpisu nákladů a výpočtu odměny připadající insolvenčnímu správci ze zpeněžení zajištění, shledal soud žádost správce o vydání výtěžku věcně správnou. Insolvenční soud v souladu s § 298 odst. 3 IZ zveřejnil v insolvenčním rejstříku dne 1.9.2015 vyhlášku, ve které byli jak věřitelé, tak dlužnice vyrozuměni o návrhu správce na vydání výtěžku zpeněžení majetku a byly vyzváni k podání námitek ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění, pokud s uvedeným postupem nesouhlasí. Ani věřitelé ani dlužník žádné námitky nevznesli.

Zároveň insolvenční soud přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 70.105,25 Kč včetně DPH, která správci náleží podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. § 1 odst. 2.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání proti tomuto usnesení však může podat pouze dlužník, insolvenční správce, zajištěných věřitel, jemuž má být výtěžek vydán a věřitelé, kteří proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podali námitky (§ 298 odst. 7 IZ).

V Hradci Králové dne 23. září 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová