KSHK 42 INS 16205/2014-B-45
Č. j.: KSHK 42 INS 16205/2014-B-45/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužnice Adriany Lukešové, r. č: 805808/2978, IČO 88189015, bytem Jiřího Purkyně 322/22, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Adriany Lukešové, r. č: 805808/2978, IČO 88189015, bytem Jiřího Purkyně 322/22, 500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí, pro pana Miroslava Hánečku, bytem Hradec 48, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ohledně nemovitostí:

-pozemek parc. č. st. 27/1 o výměře 227 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Hradec č. p. 48, bydlení -pozemek parc. č. st. 157 o výměře 207 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stavba stojí na pozemku parc. č.: st. 157 -pozemek parc. č. st. 207 o výměře 4 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: Hradec č. p. 48, bydlení -pozemek parc. č. 776/6 o výměře 31 m2 (ostatní plocha) -pozemek parc. č. 878 o výměře 4 m2 (ostatní plocha) vše zapsáno na LV č. 123 pro obec Hradec, k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

II. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

III. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. výroku zanikají jeho zpeněžením.

Odůvodnění:

K návrhu věřitele České spořitelny, a. s., ze dne 12.06.2014 zahájil insolvenční soud ve věci dlužnice insolvenční řízení. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 14.11.2014, č. j.-A-15, zjistil úpadek dlužnice a zároveň rozhodl o jeho řešení konkursem.

Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Olga Staňková LL.M., MBA, se sídlem Louka 44, 679 74 Louka.

Podáním ze dne 27.11.2015 požádal pan Miroslav Hánečka, bytem Hradec 48, 584 01 Ledeč nad Sázavou, o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice Adriany Lukešové, tj. osobě blízké podle § 22 nového občanského zákoníku. Pan Miroslav Hánečka žije s přítelkyní Janou Dyčkovou, která je matkou dlužnice. Pan Miroslav Hánečka je oprávněným z věcného břemene váznoucího na shora uvedených nemovitostech, kromě pozemků parc. čís. 776/6 a parc. čís. st. 157, jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba, vše v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou. Paní Jana Dyčková je oprávněnou z věcného břemene na shora uvedených nemovitostech, kromě pozemku parc. čís. 776/6 v katastrálním území Hradec u Ledče nad Sázavou. Insolvenční správkyně předložila insolvenčnímu soudu znalecký posudek č. 3293-77/15 (viz č. l. B-38/4 spisu), kterým byly výše uvedené nemovitosti oceněny. Jejich obvyklá cena byla stanovena na částku 420.000,-Kč, přičemž osoba blízká tuto cenu nabízí.

Insolvenční správkyně k návrhu předložila souhlas zástupce věřitelů České spořitelny, a. s. s prodejem uvedených nemovitostí osobě blízké dlužnici. Insolvenční správkyně dále předložila pokyn zajištěného věřitele CEE Logistics, a. s. k prodeji nemovitostí společně se souhlasem k prodeji předmětných nemovitostí přímým prodejem oprávněnému z věcného břemene, tj. panu Miroslavu Hánečkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 420.000,-Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle ustanovení § 293, odst. 1, věta první IZ, jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Zástupce věřitelů s navrhovaným postupem vyslovil souhlas dne 05.02.2016.

Soud o žádosti rozhodl v souladu s ustanovení § 289 odst. 1 a § 293 IZ a udělil souhlas ke zpeněžení ve výroku I. označených nemovitostí podle pokynu zajištěného věřitele.

Poučení: Proti bodu I. výroku tohoto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové s tím, že odvolání může podat pouze osoba, která podala návrh (§ 295 odst. 1 poslední věta IZ). Proti bodu II. a III. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 23. února 2016

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová