KSHK 42 INS 16059/2017
3 VSPH 2.47 / 2018 13-19

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Trebatickěho, Ph.D., LL.M., a soudců ]UDr. Michala Kubína a ]UDr. ]indřicha Havlovce v insolvenční věci dlužníka: KALIDERMAX s.r.o., IČO 01494032 se sídlem Akademika Heyrovského 1178 / 6, 500 03 Hradec Králové

0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. ledna 2018, č. j KSHK 42 INS 16059/2017 Aml4, takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. ledna 2013, č. j. KSHK 42 INS 16059/2017-A-14, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vI Iradci Králové (dále jen soud prvního stupně a insolvenční soud ) napadeným usnesením zastavil insolvenční řízení dlužníka.

V odůvodnění svého usnesení soud prvního stupně uvedl, že insolvenčním návrhem dlužníka spojeným s návrhem na prohlášení konkursu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník byl insolvenčním soudem vyzván k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení o záloze. Současně byl poučen o následcích nesplnění výzvy, včetně možnosti zastavení řízení. K odvolání dlužníka bylo usnesení o záloze potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2017, č. j. 1 VSPI I 1616/2017 A 11. Cituje Š 108 zákona č. 182/2006 Sb., oůpadku azpůsobech jeho řešení, insolvenčního zákona (dále jen IZC'), konstatoval soud prvního stupně, že dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na účet soudu nezaplatil, a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a navrhl je zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, namítaje, že v usnesení o záloze chyběla určení doby, ve které měla být záloha na náklady insolvenčního řízení zaplacena.

Vrchní soud v Praze podle 0 212 a Š 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. , za použití $ 7 IZ přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Z Š 108 IZ se podává, že insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náldady insolvenčního řízení, je li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, jesli zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli -zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení (odst. 2). Výši zálohy podle odstavce 2 může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč. ]e-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 3). Nebude li záloha na náklady insolvenčního řízení stanovená rozhodnutím insolvenčního soudu podle odstavců 2 a 3 ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

3 VSPH 247/2018 insolvenční řízení zastavit, a neučiní li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 4).

V posuzovaném případě soud prvního stupně usnesením ze dne 24. srpna 2017 (č. d. A-ó) uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil na účet soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč; současně ho poučil o možném následku nesplnění povinnosti zaplatit zálohu spočívajícíin v zastavení insolvenčního řízení. Dlužník toto usnesení napadl odvoláním (č. d, A-7). Odvolací soud o napadeném usnesení rozhodl tak, že ho usnesením ze dne 16. listopadu 2017 (č. d. A ll) potvrdil. Rozhodnutí odvolacího soudu bylo vinsolvenčním rejstříku uveřejněno dne 21. 11. 2017, timto dnem tedy nabylo právní moci. Konec lhůty v délce 5 dnů pro zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení připadl na neděli 26. 11. 2017. jelikož připadne li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je podle 5 57 odst. 2 o.s.ř. posledním dnem lhůty neijže následující pracovní den, lhůta pro zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dlužníku skončila v pondělí 27. 11. 2017. Dlužník však stanovenou zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil a nesplnil tak povinnost, jež mu byla pravomocným soudním rozhodnutím uložena, přestože o možném následku nezaplacení zálohy dle 5 108 odst. 4 IZ. byl insolvenčním soudem poučen.

Za této situace tedy soud prvního stupně postupoval správně, když insolvenční řízení dlužníka zastavil. Tvrzení dlužníka, že usnesení insolvenčního soudu o povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neobsahuje údaj o lhůtě pro splnění uložené povinnosti, není pravdivě.

Protože k žádné změně stavu věci nedošlo ani v průběhu odvolacího řízení, odvolací soud napadené usnesení podle Š 219 o.s.ř. za použití 5 7 IZ jako věcně správně potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílné anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, Š 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.). Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu České republiky prostřednictvím soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 28. února 2018

JUDr. Peter Trebatický, Ph.D LL.M., v.r. předseda senátu*? Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojtía. f .