KSHK 42 INS 14038/2012-B
Č.j.: KSHK 42 INS 14038/2012-B 37 /celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužnice Gity Opatrné, r. č. 815310/2529, Stružinec 191, 512 51 Stružinec, zastoupené Janem Krečmanem, Nám.Dr.E.Beneše 1/9, 460 07 Liberec III k žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Gity Opatrné, r. č. 815310/2529, Stružinec 191, 512 51 Stružinec, ohledně nemovitostí v katastrálním území Železný Brod:

podílu 1/32 na bytové jednotce č. 713/35 v budově čp. 713 na parcele 709/2 vč. spoluvlastnického podílu 585/1224128 na společných částech domu čp. 713 a pozemku 709/2, vše v katastrálním území Železný Brod

pro paní Jaroslavu Skovalčinskou, nar. 19.12.1951, bytem Vaněčkova 408, 468 22 Železný Brod.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Jakubu Harvanovi, se sídlem Palackého 175, 511 01 Turnov souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu, a to:

podílu 1/32 na bytové jednotce č. 713/35 v budově čp. 713 na parcele 709/2 vč. spoluvlastnického podílu 585/1224128 na společných částech domu čp. 713 a pozemku 709/2, vše v katastrálním území Železný Brod.

III. Prodej nemovitého majetku uvedeného ve výroku ad. I. bude uskutečněn paní Jaroslavě Skovalčinské, nar. 19.12.1951, bytem Vaněčkova 408, 468 22 Železný Brod za kupní cenu 17.216,--Kč bez daně z nabytí.

IV. Soud uděluje souhlas s povolením výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty a ke zpeněžení nemovitostí uvedených ve výroku ad. I. a II. tohoto usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 9.11.2012 pod čj. KSHK 42 INS 14038/2012-B8 schválil oddlužení dlužnice ve formě splátkového kalendáře. Následně usnesením ze dne 19.3.2015, čj. 14038/2012-B29, soud doplnil schválený způsob oddlužení formou splátkového kalendáře kombinací schváleného splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Podáním ze dne 11.6.2015 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice. V žádosti správce uvedl, že obdržel nabídku většinového spoluvlastníka na koupi předmětu převodu za částku 17.216,--Kč, kdy nabídka byla kupující určena jako 1/32 z ceny obvyklé 550.900,--Kč za celou nemovitou věc určené znaleckým posudkem č. 04/3744/2015 ze dne 22.4.2015. Dále byla dne 20.7.2015 soudu doručena žádost paní Jaroslavy Skovalčinské o udělení výjimky v zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Soud posoudil žádost paní Jaroslavy Skovalčinské a žádost správce a s přihlédnutím k § 289 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v jeho platném znění, a § 295 odst. 3 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zároveň výrokem ad. IV. soud uložil povinnost insolvenčnímu správci dle § 283 odst. 4 IZ.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 29. července 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Havlíčková