KSHK 42 INS 12945/2013-A-11
Č.j.: KSHK 42 INS 12945/2013-A-11

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužnice: Božena Bužová, r. č. 615525/6107, Převýšov 56, 503 51 Převýšov, o odvolání dlužnice proti usnesení č.j. KSHK 42 INS 12945/2013-A-9,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.7.2013, čj. KSHK 42 INS 12945/2013-A-9, se zrušuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 31.7.2013 pod čj. KSHK 42 INS 12945/2013-A-9 uložil dlužnici povinnost uhradit na účet insolvenčního soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 40.000,--Kč, když v době vydání tohoto rozhodnutí měl soud zato, že s ohledem na nedostatečný příjem dlužnice bude úpadek dlužnice s největší pravděpodobností řešen konkursem.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice v zákonné lhůtě odvolání. Současně s odvoláním dlužnice doložila další příjem, který je nutný pro splnění podmínek povolení oddlužení.

Podle § 201a občanského soudního řádu usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

V případě, že úpadek dlužnice by byl řešen oddlužením, není uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení namístě, když odměna a hotové výdaje správce se hradí cestou pravidelných měsíčních splátek.

Insolvenční soud dospěl soud k závěru, že odvolání dlužnice je důvodné, a proto soud I. stupně za použití citovaného ustanovení napadené usnesení zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 4. září 2013

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová