KSHK 42 INS 11603/2010
KSHK 42 INS 11603/2010 Číslo jednací: 42 ICm 2154/2010-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v obchodní věci žalobce SMART Capital a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, IČ: 26865297, proti žalovanému JUDr. Janu Malému, advokátu se sídlem Resslova 1253, 500 02 Hradec Králové jako insolvenčnímu správci dlužníků Kláry Rajtarové a Roberta Rajtara, oba bytem Gen. Hovorová 571, 503 03 Smiřice , o určení pohledávek ve výši 38.661,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Klárou Rajtarovou pohledávku ve výši 11.500,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22010-2098. II. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužnicí Klárou Rajtarovou pohledávku ve výši 13.232,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22010-2098, se zamítá. III. Žaloba o určení, že žalobce má za dlužníkem Robertem Rajtarem pohledávku ve výši 13.929,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22009-739, se zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 27.12.2010 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníky pohledávky v celkové výši 38.661,-Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že do insolvenčního řízení přihlásil za dlužníky celkem 2 pohledávky z titulu nesplacených úvěrů. Při přezkumném jednání insolvenční správce pohledávky popřel s odůvodněním, že smlouvy jsou v některých ujednáních neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Za účelem učení existence popřených pohledávek byla podána tato žaloba.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že dodatečně uznává pohledávku ve výši 11.500,-za dlužnicí Klárou Rajtarovou, když tato částka představuje rozdíl mezi půjčenými a navrácenými finančními prostředky. Dále však namítl, že neplatné pro rozpor s dobrými mravy je smluvní ujednání o výši úroků, o výši úplaty a o smluvních pokutách. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav: Přezkumné jednání ve věci dlužníků manželů Rajtarových se konalo dne 20.12.2010, žalobce se přezkumného jednání nezúčastnil. Žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu dne 27.12.2010, tedy v propadné lhůtě stanovené v ust. § 198 odst. 1 IZ. Z protokolu o přezkumném jednání plyne, že pohledávky popíral toliko insolvenční správce, tedy žalobce se domáhá zjištění popřených částí pohledávek vůči pasivně legitimovanému subjektu.

Z přihlášky pohledávek soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužníky celkem 2 pohledávky.

K pohledávce za dlužnicí Klárou Rajtarovou ve výši 24.732,-Kč

Z přihlášky pohledávky ze dne 9.11.2010 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužnicí Klárou Rajtarovou pohledávku ve výši 24.732,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22010-2098 ze dne 17.5.2010. V přihlášce vyčíslil věřitel jistinu částkou 21.846,-Kč a příslušenství (smluvní pokutu ) částkou 2.886,-Kč. Zároveň věřitel uvedl, že část úvěru ve výši 8.500,-Kč byla splacena. Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že pohledávka byla insolvenčním správcem zcela popřena. Ze smlouvy o úvěru č. 22010-2098 uzavřené dne 17.5.2010 mezi žalobcem jako věřitelem a Klárou Rajtarovou jako dlužnicí na straně druhé soud zjistil, že věřitel se zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 20.000,-Kč. Úvěr byl poskytnut za úplatu a dále za úrok ve výši 20% z jistiny za období, na které byl úvěr poskytnut. Úplatu a úrok dále žalobce nazývá poplatkem za správu úvěru a vyčísluje jej částkou 962,-Kč měsíčně. Protože se dlužnice zavázala splatit úvěr ve 13 měsíčních splátkách, byl celkový poplatek za správu úvěru vyčíslen částkou 12.500,-Kč. Poskytnutou jistinu 20.000,-Kč + poplatek za správu úvěru 12.500,-Kč, tedy celkovou částku 32.500,-Kč byla dlužnice povinna zaplatit ve 13 rovnoměrných měsíčních splátkách po 2.500,-Kč. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou obchodních podmínky. V nich je ujednáno, že věřitel má právo v případě, kdy se dlužník dostane do prodlení se splácením, závazek ze smlouvy zesplatnit. V takovém případě má věřitel právo požadoval zaplacení celé jistiny, poplatku za správu úvěru, smluvních pokut a paušální náhrady nákladů. Strany se rovněž dohodly, že dnem splatnosti každé jednotlivé splátky přirůstá část úroků, připadajících na tuto splátku, k jistině. Dále byla v obchodních podmínkách sjednána pro případ prodlení s placením smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, a to za každý měsíc prodlení a právo na zákonný úrok z prodlení. Sjednána byla i paušální náhrada na vymáhání dlužné částky ve výši 20% poskytnutého úvěru, nejméně 2.000,-Kč. RPSN při splacení úvěru ve 13 splátkách činí podle podmínek 199,7%.

K pohledávce za dlužníkem Robertem Rajtarem ve výši 13.929,-Kč

Z přihlášky pohledávky ze dne 9.11.2010 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužníkem Robertem Rajtarem pohledávku ve výši 13.929,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22009-739 ze dne 27.3.2009. V přihlášce vyčíslil věřitel jistinu částkou 5.160,-Kč a příslušenství ve výši 8.769,-Kč (smluvní pokuta a úrok z prodlení). Zároveň věřitel uvedl, že část úvěru ve výši 25.080,-Kč byla splacena. Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že pohledávka byla insolvenčním správcem zcela popřena. Ze smlouvy o úvěru č. 22009-739 uzavřené dne 27.3.2009 mezi žalobcem jako věřitelem a Robertem Rajtarem jako dlužníkem soud zjistil, že věřitel se zavázal poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši 20.000,-Kč. Úvěr byl poskytnut za úplatu a dále za úrok ve výši 20% z jistiny za období, na které byl úvěr poskytnut. Úplatu a úrok dále žalobce nazývá poplatkem za správu úvěru a vyčísluje jej částkou 854,-Kč měsíčně. Protože se dlužník zavázal splatit úvěr ve 12 měsíčních splátkách, byl celkový poplatek za správu úvěru vyčíslen částkou 10.240,-Kč. Poskytnutou jistinu 20.000,-Kč + poplatek za správu úvěru 10.240,-Kč, tedy celkovou částku 30.240,-Kč byl dlužník povinen zaplatit ve 12 rovnoměrných měsíčních splátkách po 2.520,-Kč. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou obchodní podmínky. V nich je ujednáno, že věřitel má právo v případě, kdy se dlužník dostane do prodlení se splácením, závazek ze smlouvy zesplatnit. V takovém případě má věřitel právo požadoval zaplacení celé jistiny, poplatku za správu úvěru, smluvních pokut a paušální náhrady nákladů. Pro případ prodlení s placením byla sjednána smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, a to za každý měsíc prodlení a právo na zákonný úrok z prodlení. Sjednána byla i paušální náhrada na vymáhání dlužné částky ve výši 20% poskytnutého úvěru, nejméně 2.000,-Kč. RPSN při splacení úvěru ve 12 splátkách činí podle podmínek 174,2%.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr: Mezi žalobcem jako věřitelem a jednotlivými dlužníky byly uzavřeny 2 smlouvy o spotřebitelském úvěru, jež podléhají režimu obchod. zák. a zák. č. 321/2001 Sb. Smlouvy obsahují všechny náležitosti požadované v ust. § 4 zák. č. 321/2001 Sb. ve znění platném v době uzavření úvěrových smluv. Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku (ve znění platném v době uzavření smluv) nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Následkem takového ujednání je pak podle § 55 odst. 2 občan.zák. jejich relativní neplatnost, které se insolvenční správce popěrným úkonem dovolal. Smluvními stranami dohodnutá výše běžných úroků a RPSN odporuje dobrým mravům, zejména s přihlédnutím k výši poskytnutých finančních prostředků a době, ve které byl dlužník povinen poskytnuté prostředky věřiteli vrátit. Ujednání o tzv. poplatku za správu úvěru je pak ve spojení s ujednáním obchodních podmínek o přirůstání části úroků ke dni splatnosti splátky k jistině pro běžného občana naprosto nesrozumitelným. Ze smlouvy je zcela neseznatelné, k čemu má sloužit úplata a jak je spočítána její výše, která je vedle úroků součástí tzv. poplatku za správu úvěru. Smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru sjednaná za každý započatý měsíc prodlení je rovněž nepřiměřená výši zajištěného závazku.

Výše uvedené úvěrové smlouvy tedy soud shledal ve výše hodnocených ujednáních neplatnými podle § 39 občan.zák. a to jednak z důvodu neurčitosti těchto ujednání a jednak pro rozpor s dobrými mravy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednání incidenčního sporu uznal insolvenční správce v případě pohledávky za dlužnicí Klárou Rajtarovou tu část pohledávky, která odpovídala rozdílu mezi skutečně poskytnutými finančními prostředky a vrácenou částkou, a vzhledem k tomu, že dlužník Robert Rajtar uhradil na poskytnutý úvěr částku převyšující poskytnuté finanční prostředky, insolvenční soud rozhodl, jak je uvedeno v bodech I. až III. výroku tohoto rozhodnutí. S ohledem na to, že smlouvy obsahovaly ujednání podle § 4 odst. 2 zák. č. 321/2001 Sb., nebylo možno přiznat věřiteli ani úroky ve výši diskontní sazby podle § 6 citovaného předpisu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., když insolvenčnímu správci, který měl ve sporu vyšší míru úspěšnosti, žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 10. června 2011

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa