KSHK 42 INS 11213/2012-P-5
Č.j.: KSHK 42 INS 11213/2012-P-5-5/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníků Daniela Hudce, rč: 550314/0896, IČ 74866613 a Kvetoslavy Hudecové, rč. 556126/7107, oba trvale bytem Dobrá Voda u Hořic 142, 507 73 Dobrá Voda u Hořic, o přihlášce pohledávek věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, koresp. adresa: třída Míru 72, 531 07 Pardubice

takto:

Usnesení č.j. KSHK 42 INS 11213/2012-P 5-3 ze dne 24. 1. 213, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávek věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 v části pohledávky P 5/1 ve výši 82.051,25 Kč, P 5/2 ve výši 115.438,59 Kč a P 5/3 ve výši 25.213,11 Kč, se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 30. 10. 2012 přihlásil věřitel Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782 do insolvenčního řízení dlužníků pohledávky v celkové výši 224.118,29 Kč, z toho pohledávky č. 1 ve výši 82.051,25 Kč, č. 2 ve výši 115.438,59 Kč, č. 3 ve výši 25.213,11 Kč a č. 4 ve výši 1.415,34 Kč. Pohledávky č. 1-3 sestávají podle sdělení věřitele z jistiny a úroků.

Usnesením ze dne 24.1.2013 insolvenční soud rozhodl o odmítnutí přihlášených pohledávek s odůvodněním, že se k nim nepřihlíží, když vady přihlášky nebyly ve lhůtě určené insolvenčním správcem odstraněny. Usnesení napadl věřitel včas podaným odvoláním. V něm namítl, že přihláška pohledávek byla učiněna řádně, proto nebyl důvod postupovat podle ust. § 188 odst. 2 IZ. Na výzvu insolvenčního správce zaslal věřitel dne 3. 12. 2012 správcem požadované listiny.

Z přihlášky pohledávek žalobce do insolvenčního řízení ze dne 25.10.2012 bylo zjištěno, že věřitel přihlásil celkem 4 pohledávky, vždy jistinu ze smlouvy o úvěru a příslušenství (úrok, úrok z prodlení). Z výzvy insolvenčního správce bylo zjištěno, že ten po věřiteli požadoval, aby věřitel předložil výpočet, z něhož bude patrno, jak byla vypočtena jistina, dále aby doložil přehled úhrad dlužníka za celé období trvání úvěrových vztahů a aby doplnil důkazy o tom, že pohledávky nejsou promlčeny.

Jak je patrno z přihlášky a výzvy shora, není vadná přihláška pro neúplnost nebo neurčitost, když je jasné, jaké částky a z jakého důvodu věřitel přihláškou uplatnil. Z výzvy správce je zřejmé, že správce žádá listiny, jimiž by věřitel existenci přihlášených pohledávek pro účely přezkumu doložil.

Na místě je třeba připomenout judikaturu, např. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, sešit 1/2009, judikát č. 13: Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný je sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 uvedeného zákona, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. tohoto zákona ji popře.

Protože se insolvenční soud nemá důvod od právního názoru výše odchýlit, bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odvolání podat pouze přihlášený věřitel (ust. § 185 IZ) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 11. března 2013

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Červenková