KSHK 42 INS 10837/2010
KSHK 42 INS 10837/2010 Číslo jednací: 42 ICm 2112/2010-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY pro uznání

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce NEWCOLLECTORS a.s., Holečkova 31, 150 00 Praha 5, IČ: 27226611, zastoupeného Mgr. Rostislavem Kovářem, advokátem se sídlem Holečkova 31, 150 00 Praha 5 , proti žalovanému č.1) JUDr. Drahomíře Daňkové insolvenční správkyni dlužníka Marcely anonymizovano , se sídlem Denisova 385, 506 01 Jičín, a proti žalovanému č. 2) Marcele anonymizovano , anonymizovano , bytem 507 13 Bradlecká Lhota 37, zastoupené JUDr. Filipem Štipkem, advokátem se sídlem Pařížská 19, 400 01 Ústí nad Labem, o určení pohledávky ve výši 161.651,70 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Marcelou anonymizovano , anonymizovano , bytem 507 13 Bradlecká Lhota 37 pohledávku ve výši 161.651,70 Kč. II. Žalobce a žalovaný č.1) nemají ve vzájemném vztahu právo na náhradu nákladů řízení. III. Soud přiznává žalobci vůči žalovanému č.2) právo na náhradu nákladů řízení ve výši 10.600,-Kč. Tyto náklady se uspokojí v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

O d ů v od n ě n í :

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 22.12.2010 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že žalobce má za dlužníkem Marcelou anonymizovano , anonymizovano , bytem 507 13 Bradlecká Lhota 37 pohledávku ve výši 161.651,70 Kč z titulu nezaplaceného hypotečního úvěru. Žalobu odůvodnil tím, že při přezkumném jednání dne 6.12.2010 byla tato pohledávka popřena jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem, když oba vznesli námitku promlčení.

Ve vyjádření k žalobě ze dne 11.2.2011 insolvenční správce pohledávku žalobce uznal, a to jako pohledávku nezajištěnou. Ve vyjádření ze dne 7.3.2011 uznal pohledávku i dlužník.

Aniž by tedy insolvenční soud nařídil ve věci jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.), rozhodl ve věci rozsudkem pro uznání, jak je uvedeno v bodě I. výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 IZ ve znění účinném od 31.3.2011, neboť podle přechodných ustanovení zák. č. 69/2011 Sb. se novelizované ustanovení § 202 odst. 1 IZ uplatní i pro spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, v nichž nebylo do 30.3.2011 vůči dlužníku pravomocně rozhodnuto o nákladech řízení.

O nákladech řízení ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným insolvenčním správcem bylo rozhodnuto s přihlédnutím k tomu, že úspěšný věřitel nemá se sporu o pravost, výši či pořadí pohledávky vůči insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení (viz bod II. výroku)

Úspěšnému věřiteli bylo v bodě III. výroku tohoto rozhodnutí přiznáno právo na náhradu zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč a na náhradu nákladů právního zastoupení advokátem ve výši 9.600,-Kč (odměna advokáta podle § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. a 2x paušál po 300,-Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.). Lhůtu k náhradě přiznaných nákladů řízení však insolvenční soud rozsudkem dlužníkovi nestanovil, neboť náhrada nákladů řízení přiznaná vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Tedy náklady řízení budou uspokojeny spolu se zjištěnou pohledávkou v rámci schváleného oddlužení ve formě splátkového kalendáře.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Odvolacím důvodem jsou pouze vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Hradci Králové dne 13. května 2011 JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa