KSHK 42 INS 10254/2015-P
Č.j.: KSHK 42 INS 10254/2015-P 13-5/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka Martina Hřavy, rč: 730418/0422, IČO 01291904, 543 41 Prostřední Lánov 200, o přihlášce pohledávky věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 72080043, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632/1, 502 00 Hradec Králové

takto:

Usnesení č. j. KSHK 42 INS 10254/2015-P 13-3 ze dne 22. 7. 2015, kterým vzal soud na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P 13/1 věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 72080043, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632/1, 502 00 Hradec Králové, doručené soudu dne 20. 7. 2015, se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 3. 6. 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky P 13/1 v částce 18 945,-Kč věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 72080043, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632/1, 502 00 Hradec Králové. Přihláška pohledávky P 13/1 byla označena číslem jednacím odesílatele: 1105977/15, 1104288/15. Podáním doručeným soudu 20. 7. 2015 učinil věřitel úkon zpětvzetí pohledávky. Uvedl, že bere zpět podání přihlášené pod č. j. 1105977/15/2701-80542-606271.

Usnesením č. j.13-3, ze dne 22. 7. 2015 vzal insolvenční soud zpětvzetí přihlášky pohledávky P 13/1 věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 72080043, Územní pracoviště v Hradci Králové na vědomí.

Na následném přezkumném jednání dne 27. 7. 2015 soud konstatoval, že věřitel Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 72080043, Územní pracoviště v Hradci Králové přihlásil pohledávky P 10/1 ve výši 400,-Kč a P 13/1 ve výši 18 945,-Kč. Zpětvzetím měl věřitel v úmyslu vzít zpět přihlášku P 10.

Usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P 13/1 napadl věřitel včas podaným odvoláním. V něm namítl, že soud vzal nesprávně na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky P 13/1, neboť zpětvzetí se týkalo přihlášky pohledávky P 10/1.

Soud dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání usnesení podle § 184 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a napadené rozhodnutí podle § 95 IZ zrušil.

Věřitel zůstává účastníkem insolvenčního řízení pro pohledávku P 13/1 ve výši 18 945,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 6. srpna 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Červenková