KSHK 41 INS 8011/2012-B-67
Č j. KSHK 41 INS 8011/2012-B-67/celk.2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Šárkou Zábranskou v insolvenční věci dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Habřina 108, 503 03 Smiřice, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Habřina 108, 503 03 Smiřice, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 197 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové-objekt bydlení č.p. 108 na stavební parc. st. 148, stavební parcely p.č. 148-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2, parcela p.č. 83/5- zahrada o výměře 641 m2 (BPEJ-32051 výměra 641 m2), parcela p.č. 279/2-zahrada o výměře 1059 m2), parcela p.č. 280/2-ostatní plocha o výměře 70 m2, vše v obci Habřina, k.ú. Habřina (636487), s tím, že prodej nemovitostí bude uskutečněn podle pokynů zajištěných věřitelů Hypoteční banka, a.s., IČO 13584324, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 a Mylane s.r.o. v likvidaci, IČO 28294629, se sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno-Staré Brno.

II. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad. I. zanikají jejich zpeněžením.

Odůvodnění

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17. srpna 2012, čj. KSHK 41 INS 8011/2012-A-17 zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost INKOS HK-Turnov v.o.s. Usnesením ze dne 19. března 2013, čj.-B30 pak soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

V průběhu insolvenčního řízení jsou rovněž uspokojovány pohledávky zajištěných věřitelů. Usnesením ze dne 10. července 2013, čj.-B-38 soud k žádosti insolvenčního správce udělil souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu (nemovitostí uvedených ve výroku shora), a to podle pokynu zajištěných věřitelů Hypoteční banky, a.s. a Mylane s.r.o. v likvidaci.

Podáním ze dne 9. prosince 2015 požádal insolvenční správce ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona o povolení výjimky ze zákazu nabytí majetku-uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka osobě blízké dlužníkovi, a to jeho synovi Petru anonymizovano .

Zajištění věřitelé vyslovili souhlas s tím, že prodej bude realizován osobě blízké, přičemž věřitel Mylane s.r.o. v likvidaci i jako zástupce věřitelů.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákona, v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 věty prvé citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak uvedeno ve výroku shora, s tím, že prodej osobě blízké bude uskutečněn podle pokynů zajištěných věřitelů (§ 293 IZ).

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 8. ledna 2016 Šárka Zábranská, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Košťálová, DiS.