KSHK 41 INS 7823/2014-B-21
Č.j.: KSHK 41 INS 7823/2014-B-21/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka Ing. Romana anonymizovano , anonymizovano , IČO 74173481, se sídlem U hřbitova 2737/5, 370 04 České Budějovice, o předloženém reorganizačním plánu

takto:

I. Soud schvaluje doplněný reorganizační plán předložený dlužníkem insolvenčnímu soudu dne 18.03.2016 ve znění, které je ve spise založeno na č.l. B-14.

II. Insolvenční správce Česká insolvenční v.o.s., IČO 28810341, se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, je povinen pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce (počínaje od právní moci tohoto usnesení), informovat insolvenční soud a věřitelský orgán o výsledcích své činnosti.

Odůvodnění: K návrhu věřitele Československá obchodní banka, a. s. zahájil dne 21.03.2014 insolvenční soud ve věci dlužníka Ing. Romana anonymizovano insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-A-41 rozhodl soud o úpadku dlužníka a zároveň ustanovil insolvenčním správcem společnost Českou insolvenční v.o.s., se sídlem Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové. Do insolvenčního řízení dlužníka se přihlásilo celkem 5 věřitelů s nezajištěnými pohledávkami v celkové výši 311.055.677,79 Kč. V průběhu daného insolvenčního řízení vzali dva věřitelé své přihlášky pohledávky v celém rozsahu zpět, a to v celkové výši 81.028.574,54 Kč. Dne 23.09.2015 byl soudu doručen reorganizační plán dlužníka. Usnesením ze dne 05.01.2016, č.j.-B-12 insolvenční soud povolil reorganizaci dlužníka. Dne 18.03.2016 předložil dlužník insolvenčnímu soudu doplněný reorganizační plán, který byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn jako dokument B-14. Insolvenční soud svolal k projednání doplněného reorganizačního plánu a k hlasování o jeho přijetí schůzi věřitelů, která proběhla u insolvenčního soudu dne 11.05.2016. Dle § 347 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), hlasovali věřitelé o přijetí reorganizačního plánu ve skupinách. Dle reorganizačního plánu jsou věřitelé rozdělení do jedné skupiny, neboť veškeré závazky dlužníka jsou nezajištěné. Tuto skupinu tvoří tedy všichni nezajištění věřitelé, a to společnost B.G.M. Capital, a.s., IČO 43873863, s pohledávkou ve výši 87.631.050,22 Kč, společnost UNILEASING a.s., IČO 25205552, s pohledávkou 79.697.756,-Kč, a společnost Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350, s pohledávkou ve výši 62.698.297,03 Kč, tj. celkem 230.027.103,25 Kč, jež byly na přezkumném jednání zjištěny v plné výši. isir.justi ce.cz

Na schůzi věřitelů insolvenční správce uvedl, že dle jeho názoru a na základě dosavadních zjištění je pro věřitele v insolvenčním řízení dlužníka výhodnější schválení reorganizačního plánu než řešení úpadku dlužníka konkursem. Z hlasovacího lístku věřitele UNILEASING a.s., IČO 25205552, soud zjistil, že věřitel hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu. Dále přítomná zástupkyně věřitele B.G.M. Capital, a.s., IČO 43873863, uvedla, že se věřitel seznámil s předloženým reorganizačním plánem a hlasuje pro jeho přijetí. Vzhledem k tomu, že reorganizační plán byl přijat nadpoloviční většinou nezajištěných věřitelů počítaných podle výše jejich pohledávek a zároveň byly splněny všechny podmínky předepsané pro schválení reorganizačního plánu v § 348 odst. 1 IZ, insolvenční soud doplněný reorganizační plán předložený dlužníkem schválil. Insolvenční soud zároveň v bodě II. tohoto usnesení uložil insolvenčnímu správci povinnost dle § 354 odst. 2 IZ

P o u č e n í: Proti bodu I. výroku tohoto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi, insolvenčnímu správci a zástupci věřitelů bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Proti bodu II. výroku tohoto rozhodnutí není odvolání přípustné. Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud (§ 352 odst. 1 IZ). Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny (§ 352 odst. 2 IZ). Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník (§ 353 odst. 1 IZ). Není-li IZ nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, a to i v případě, že svou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásili; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv (§ 356 odst. 1 IZ).

V Hradci Králové dne 21. října 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pavlína Novotná