KSHK 41 INS 7714/2015-B-35
Č.j.: KSHK 41 INS 7714/2015-B-35/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka TORCH Holding s.r.o., IČO 28818423, se sídlem Roudničská 258/47a, 500 02 Hradec Králové-Roudnička, o návrhu věřitele BUSINESS PLACE LONDON LTD, reg. č. 9376314, se sídlem 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zast. JUDr. Janem Rothem, advokátem se sídlem Soukenická 2082, 110 00 Praha 1, na předběžné opatření

takto:

I. Návrh věřitele BUSINESS PLACE LONDON LTD, reg. č. 9376314, se sídlem 20- 22 Wenlock Road, N1 7GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na předběžné opatření ze dne 12.09.2016 se zamítá.

II. Věřiteli BUSINESS PLACE LONDON LTD, reg. č. 9376314, se sídlem 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, se vrací jistota ve výši 10.000,-Kč.

III. Soud ukládá věřiteli BUSINESS PLACE LONDON LTD, reg. č. 9376314, se sídlem 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, aby neprodleně sdělil soudu číslo účtu, na které mu má být jistota vrácena.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 12.09.2016 byl soudu doručen návrh věřitele BUSINESS PLACE LONDON LTD, reg. č. 9376314, se sídlem 20-22 Wenlock Road, N1 7GU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, na vydání předběžného opatření podle § 100 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). V návrhu věřitel požaduje uložit žalovanému Martinu Nerudovi jako jednateli dlužníka povinnost složit částku 220 000 Kč do úschovy soudu na náhradu škody. Návrh zdůvodňuje tím, že v insolvenčním řízení navrhovatelův předchůdce Alex-Elektro Ltd. přihlásil svou pohledávku ve výši 239 350,92 Kč a tato pohledávka (splatná dne 25.10. 2012), jakož i pohledávky dalších věřitelů byly zjištěny s tím, že jde o pohledávky splatné již od r. 2012 a dlužník se nacházel ve stavu úpadku nejpozději k datu 25.10.2012. Ekonomická situace dlužníka tedy byla úpadková ve smyslu § 3 odst. 1 a 2 IZ a bylo proto povinností jednatele dlužníka podat insolvenční návrh dle § 98 IZ. Společnost Alex-Elektro Ltd. posléze postoupila navrhovateli svou pohledávku a insolvenční soud postupem podle § 18 IZ usnesením ze dne 19.07.2016 vyhověl návrhu na změnu účastníka řízení tak, že se jím stal navrhovatel. Z dosavadního průběhu insolvenčního řízení dovozuje navrhovatel uspokojení isir.justi ce.cz své pohledávky v minimální výši, když na účtu majetkové podstaty se nachází 62 067 Kč a další aktivum je pouze pohledávka za společností HOYASTAV s.r.o., jež se nachází v úpadku a tato pohledávka byla oceněna na 1000 Kč.

Usnesením ze dne 15.09.2016 byl podaný návrh zamítnut. K odvolání navrhovatele pak odvolací soud usnesením č.j. 1 VSPH 2231/2016-B-32 ze dne 13.12.2016 napadené rozhodnutí zrušil a přikázal soudu 1. stupně opětovné projednání věci.

Pokud jde o skutkový stav pak soud s přihlédnutím k obsahu insolvenčního spisu, a to zejména k přihláškám věřitelů č. 1 (O2 Czech Republic-21 516,19 Kč, splatnost dne 25.11.2012), č. 3 (Alex-Elektro Ltd.-239 350,92 Kč, splatnost dne 24.07.2012), č. 7 (Finanční úřad pro královéhradecký kraj-první pohledávka 36 453,24 Kč + 41 942,-Kč splatnost 31.10.2011) a k obsahu protokolu z přezkumného jednání z 29.07.2015, kdy byly zjištěny veškeré pohledávky přihlášených věřitelů v celkové výši 1 065 028,47 Kč, dospěl ke shodnému názoru s navrhovatelem, že již dne 25.10.2012 byl dán stav úpadku dlužníka, když měl více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po splatnosti a nebyl je schopen plnit, jelikož je neplnil po dobu delší 3 měsíců (§ 3 odst. 1 a 2 IZ).

Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka sestaveného dne 02.07.2015 se podává, že je zde zapsán vůz Citroën Jumper 35 Diesel2.2 HDi, sloužící k zajištění pohledávky věřitele s Autoleasing a.s. (zjištěné ve výši 201 264 Kč) a oceněný správcem na 60 tis. Kč (posléze zpeněžený za 120 000 Kč). Dále je zde uvedena pohledávka za společností Hoyastav s.r.o. ve výši 191 948,50 Kč.

Správce nezjistil žádná odporovatelná jednání dlužníka, nezjistil ani vlastnictví nemovitostí či motorových vozidel v předchozích 5 letech. Pokud jde o pohledávku dlužníka za společností Hoyastav s.r.o. ve výši 191 948,50 Kč, pak správce ve své zprávě doručené soudu dne 27.06.2016 uvedl, že ji přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u KS Plzeň pod sp.zn. KSPL 56 INS 33858/2014, tato pohledávka byla při přezkumném jednání zjištěna, avšak její uspokojení je nepravděpodobné. Správce tuto pohledávku ocenil na 1000 Kč a nabízí ji k odprodeji. Jiný majetek dlužníka správce nezjistil.

Za dané skutkové situace má soud za to, že podmínky pro vyhovění návrhu na vydání předběžného opatření nejsou. Soud se shoduje s navrhovatelem v tom, že jednatel dlužníka porušil povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl či měl dozvědět při náležité pečlivosti o úpadku dlužníka (§ 98 odst. 1 IZ), jelikož podal návrh až dne 24.03.2015 a stav úpadku dlužníka byl dán již dne 25.10.2012.

Ze zjištěného skutkového stavu se však nepodává vznik škody či jiné újmy porušením této povinnosti (§ 100 odst. 1, věta prvá, IZ, totéž je jako podmínka vydání předběžného opatření uvedeno v navrhovatelem cit. usnesení ÚS sp.zn. III ÚS 1917/11), jelikož nebylo zejména zjištěno, že by dlužník měl majetek k datu 25.10.2012, který by převedl neplatným či neúčinným úkonem na třetí osobu a tím byl došlo k poškození nezajištěných věřitelů v insolvenčním řízení. Z obsahu spisu nabyl soud přesvědčení, že by ani v řízení včas zahájeném nebylo možno přihlášené věřitele uspokojit ve větším rozsahu než v řízení stávajícím.

Soud proto návrh věřitele v souladu s § 75b odst. 4 o.s.ř. ve spojení s § 7 IZ zamítl. Dále rozhodl o vrácení jistoty, která byla věřitelem složena, a zároveň jej vyzval ke sdělení čísla účtu, na nějž mu má být jistota vrácena.

Poučení: Proti bodu I. a II. výroku tohoto usnesení je odvolání přípustné, a to do patnácti dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Proti bodu III. výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné. v Hradci Králové dne 29. prosince 2016

JUDr. Pavel Voseček v. r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková