KSHK 41 INS 7517/2014-B-16
Č.j.: KSHK 41 INS 7517/2014-B-16/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka: Petr Drábek, rč: 711014/3095, IČO 62704711, Kosičky 6, 503 65, Kosičky a dlužnice: Vladimíra Drábková, rč: 745226/3181, IČO 68214022, Kosičky 37, 503 65, Kosičky, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Petr Drábek, rč: 711014/3095, IČO 62704711, Kosičky 6, 503 65, Kosičky a dlužnice: Vladimíra Drábková, rč: 745226/3181, IČO 68214022, Kosičky 37, 503 65, Kosičky, pro Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 65 Kosičky 37, ohledně nemovitostí v obci a katastrálním území Kosičky zapsaných na LV č. 195 -pozemek p.č. 98/, -pozemek p.č. 98/2, součástí je stavba bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p.č. 98/2 -pozemek p.č. 99, -pozemek p.č. 100, -pozemek p.č. 101/1, součástí je stavba: Kosičky č.p. 37, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 101/1, -pozemek p.č. 101/2.

Odůvodnění:

Dne 19.3.2014 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen insolvenční návrh dlužníka a dlužnice spojené s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 12.5.2014, č.j.-A-8 zjistil soud úpadek dlužníků a současně povolil řešení jejich úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Urban, Haškova 1714/3, 500 02, Hradec Králové. Usnesením ze dne 28.8.2014, č.j.-B-8 soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 8.9.2015 požádal Petr Drábek, tj. osobě blízké podle § 116 občanského zákoníku (syn) o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku ve výroku uvedeném, který zajišťuje pohledávky společnosti LANDO CZ s.r.o. a Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. Kupující nabídl cenu 1,533.000,-Kč a úhradu daně z nabytí nemovitostí a náklady spojené se zpeněžením. Správce podáním ze dne 28.8.2015 sdělil, že za podmínek, které syn dlužníků nabízí dojde k plnému uspokojení zajištěných věřitelů. Zároveň sdělil, že obdržel pokyn Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. k přímému prodeji nemovitostí P. Drábkovi za cenu a podmínek výše uvedených.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Soud o žádosti žadatele u udělení výjimky rozhodl v souladu s § 295 odst. 3 a výjimku udělil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 23. září 2015 JUDr. Pavel Voseček v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Košťálová, DiS.