KSHK 41 INS 708/2011-A-8
Č.j.: KSHK 41 INS 708/2011-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem ve věci návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka: Stavebniny BAKO, s.r.o., IČ 25943731, Budovcova 1219, 511 01 Turnov

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 708/2011-A-6 ze dne 14.3.2011, se mění tak, že se řízení n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením podepsaného soudu č.j.:-A-2 ze dne 18.3.2011 byl dlužník vyzván na zaplacení zálohy ke krytí nákladů řízení ve výši 50.000,--Kč.

Usnesením č.j.-A-6 ze dne 14.3.2011 řízení zastavil pro nezaplacení zálohy, neboť nebyla dlužníkem uhrazena. Dodatečně pak zjistil, že záloha byla dlužníkem uhrazena dne 10.3.2011.

Soud proto postupoval dle ust. § 95 IZ a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 21. března 2011 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková