KSHK 41 INS 640/2008-P-25
Č.j.: KSHK 41 INS 640/2008-P-25 USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Čepla, IČ 48604143, Domašín 52, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, o odvolání věřitele věřitele ESSOX s.r.o., Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, IČ 26764652 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 2. 2011, č.j. KSHK 41 INS 640/2008-P-25

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 18. 2. 2011, č.j. KSHK 41 INS 640/2008-P-25, se mění takto:

I. Přihláška věřitele ESSOX s.r.o., Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice, IČ 26764652, ze dne 31. 1. 2011, za dlužníkem Zdeňkem Čeplem, IČ 48604143, Domašín 52, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, ve výši Kč 15.579,--se neodmítá.

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 25. 2. 2008 byl soudu doručen návrh dlužníka Zdeňka Čepla, IČ 48604143, Domašín 52, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Dne 25. 2. 2008 v 9,39 hod. byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 28. 2. 2008 zjistil Krajský soud v Hradci Králové úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurz podle § 244 a násl. zákona č. 185/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Zdeněk Pavlík, Družstevní 881, 518 01 Dobruška.

Dne 3. 2. 2011 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele ESSOX s.r.o., ve výši Kč 15.579,--do insolvenčního řízení, kterou soud usnesením ze dne 18. 2. 2011, č.j. KSHK 41 INS 640/2008-P-25 odmítl z důvodu opožděnosti.

Dne 25. 2. 2011 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že svou pohledávku přihlásil včas s ohledem na skutečnost, že dlužník do dnešního dne není v insolvenčním rejstříku označen v souladu s ust. § 420 IZ. Soud po přezkoumání námitek odvolatele shledal, že skutkový stav, na jehož základě bylo o přihlášce věřitele rozhodnuto, nebyl správně zjištěn.

Ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. stanoví, že je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu samosoudce zcela vyhovět. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně. Za podmínek ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. tedy soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 9. března 2011 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ludmila Dvořáčková