KSHK 41 INS 6185/2010-A-16
Č.j.: KSHK 41 INS 6185/2010-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavel Voseček ve věci návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , Židovská 256, 506 01 Jičín-Holínské Předměstí

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 6185/2010-A-6 ze dne 8.7.2010, se mění tak, že se návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , Židovská 256, 506 01 Jičín-Holínské Předměstí neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením podepsaného soudu č.j.:-A-5 ze dne 11.6.2010 byl dlužník vyzván k předložení listin svědčících o závazcích dlužníka vůči uvedený věřitelům, a to Rostislavu Zmátlíkovi a Romanu Tachasovi. Vzhledem k nedodržení lhůty pro splnění povinnosti soud usnesením č.j.-A-6 ze dne 8.7.2010 návrh odmítl.

Dne 12.7.2010 podal dlužník odvolání proti usnesení o odmítnutí návrhu a zároveň předložil soudu doklad o podání zásilky na poště (kopii podacího lístku) a vyjádření podatelny Krajského soudu v Hradci Králové, že podání dlužníka bylo přijato.

Soud proto postupoval dle ust. § 95 IZ a odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhověl a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 8. září 2010 JUDr. Pavel Voseček,v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková