KSHK 41 INS 6077/2012-P7-5
USNESENÍ

Krajský soud V Hradci Králové rozhodl samo soudcem JU Dr. Pavlem Vosečkem V insolvenční věci dlužníka Stavební bytové družstvo Pod Javornickou silnicí, IČO 27540855, Javornická 1560, 516 01, Rychnov nad Kněžnou, o odvolání věřitele LD invest HK, s.r.o., IČO 27491269, se sídlem Bělohorská 1393, 169 00 Praha 6, do usnesení o zamítnutí návrhu na vstup nabyvatele části jeho pohledávky do řízení takto: usnesení Krajského soudu vHradci Králové č.j. KSHK 41 INS 6077/2012-P7-5 ze dne 22.2.2013, se mění takto:

Návrhu věřitele LD invest HK, s.r.o., IČO 27491269, se sídlem Bělohorská 1393, 169 00 Praha 6, na vstup nabyvatele části jeho pohledávky ve Výši 1.500.533,-Kč společnosti TRENDSTAV a.s., IČO 26497620, se sídlem Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, do insolvenčního řízení na místo původního věřitele, se vyhovuje.

Odůvodněnü

K insolvenčnímu návrhu dlužníka ze dne 13.3.2010 bylo ve věci dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením Krajského soudu Hradci Králové ze dne 26.6.2012, č.j. KSHK 41 INS 6077/2012-A-13 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, prohlášení konkurzu na jeho majetek a insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Ladislava Kolínová, Pardubická 298, 500 04 Hradec Králové. Zároveň soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku.

Věřitel LD invest HK, s.r.o., IČO 27491269, se sídlem Bělohorská 1393, 169 00 Praha 6, včasným podáním ze dne 23.4.2012 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka svoji nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 5 .941 .846,-Kč

Dne 21.2.2013 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh věřitele LD invest HK, s.r.o., IČO 27491269, se sídlem Bělohorská 1393, 169 00 Praha 6, v němž věřitel navrhoval v souladu s ust. §18 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), aby do insolvenčního řízení vstoupila na místo dosavadního věřitele společnost TRENDSTAV a.s., IČO 26497620, se sídlem Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králové, a to pro část jeho pohledávky ve výši 1.500.533,-Kč. Svůj návrh odůvodnil věřitel tím, do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil svoji nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku v celkově výši 5 .941.846,-Kč, která byla na přezkumném jednání zjištěna, přičemž dne 27.9.2012 uzavřel se společností TRENDSTAV a.s., IČO 26497620 smlouvu o postoupení části přihlášené pohledávky ve výši 1.500.533,-Kč. V návrhu vyslovil se svým vstupem do řízení nabyvatel pohledávky společnost TRENDSTAV a.s. jednající předsedou představenstva Miroslavem Michálkem

Insolvenční soud usnesením ze dne 22.2.2013 č.j.rozhodl tak, že návrh věřitele LD invest HK, s.r.o., ICO 27491269, se sídlem Bělohorská 1393, 169

Č.j.:-P7-7 pokračování 2

00 Praha 6, na vstup nabyvatele části jeho pohledávky ve výši 1.500.533,-Kč společnosti TRENDSTAV a.s., IČO 26497620, se sídlem Sušilova 1337, 500 02 Hradec Králově, do insolvenčního řízení na místo původního věřitele zamítl, nebot z předložené smlouvy o postoupení pohledávky a jej ích příloh nevyplývalo oprávnění Ing. Michala Srcha jednat za postupníka-společnost TRENDSTAV a.s. Rozhodnutíbylo věřiteli doručeno dne 4.3.2013.

Podáním doručeným soudu dne 4.3.3.8.2012 se věřitel do shora uvedeného rozhodnutí odvolal s tím, že doplňuje svůj původní návrh o doložení plné moci pro Ing. Michala Srcha a navrhl, aby soud jeho žádosti na vstup nabyvatele části jeho pohledávky do řízení vyhověl Zpředložené plné moci ze dne 1.8.2003 bylo zjištěno, že společnost TRENDSTAV a.s. zmocnila Ing. Michala Srcha k zastupování společnosti a k podpisu smluv z hodnotou plnění do 2.000.000,-Kč.

Podle §95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvoláníproti rozhodnutí ve věci samé.

Soud posoudil navrhovatelem podané odvolání a vzhledem ke zjištění, že bylo podáno včas, zabýval se jím věcně. Odvolatel ve lhůtě pro podání odvolání předložil soudu plnou moc opravňující Ing. Michala Srcha jednat za postupníka-společnost TRENDSTAV, a.s., když právě její absence vedla soud původně k zamítnutí návrhu věřitele na vstup společnosti TRENDS TAV, a.s do insolvenčního řízení dlužníka pro část pohledávky ve výši 1.500.533,-Kč. Vzhledem k uvedenému doplnění, byly naplněný (byť až vodvolacím řízení) všechny podmínky ust. §18 IZ krozhodnutí o vyhovění návrhu věřitele. Soud proto postupoval v souladu s ust. §95 IZ a rozhodlo změně původního rozhodnutí k odvolání tak, že odvolání v plném rozsahu vyhověl

Poučení: Proti tomuto usne sení není odvolání přípustné.

V HradciKrálové dne 8. dubna 2013

JUDr. Pavel Voseček, V.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Monika Šedajová

Č.j.:-P7-7 pokračování 2