KSHK 41 INS 3600/2008-B-54
Č.j.: KSHK 41 INS 3600/2008-B-54/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka Mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 27469689, Kyjovská 550, 500 06, Hradec Králové, o odvolání insolvenční správkyně do usnesení o uložení pořádkové pokuty

takto: usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 3600/2008-B-51 ze dne 13.11.2012, se mění takto:

Insolvenční správkyni Ing. Janě Havlové, Hradecká 355, 503 46 Třebechovice pod Orebem se pořádková pokuta neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.10.2008, č.j. KSHK 41 INS 3600/2008-A-16 bylo ve věci dlužníka Mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 27469689, Kyjovská 550, 500 06, Hradec Králové rozhodnuto o jeho úpadku, o prohlášení konkurzu na jeho majetek a o ustanovení Ing. Jany Havlové, Hradecká 355, 503 46 Třebechovice pod Orebem insolvenční správkyní.

Usnesením ze dne 21.8.2012, č.j.-B-50 uložil soud insolvenční správkyni povinnost ve lhůtě do 15 dnů od doručení usnesení předložit soudu pravidelnou písemnou zprávu o své dosavadní činnosti. Zároveň byla insolvenční správkyně poučena, že nebude-li uložená povinnost včas splněna, může jí být uložen pořádková pokuta až do výše 200.000,-Kč Uvedené usnesení bylo správkyni doručeno dne 23.8.2012.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.11.2012, č.j. KSHK 41 INS 3600/2008-B-51 rozhodl soud o uložení pořádkové pokuty insolvenčnní správkyni, a to ve výši 1.000,-Kč z důvodu nesplnění povinnosti uložené jí usnesením ze dne 21.8.2012. Rozhodnutí bylo správkyni doručeno dne 27.11.2012.

Podáním ze dne 12.12.2012 se insolvenční správkyně proti usnesení soudu o uložení pořádkové pokuty odvolala. Uvedla, že v daném konkurzním řízení probíhají jednání o vydání finančních prostředků za provedené technické zhodnocení dlužníkem na nemovitosti Magistrátu města Hradec Králové, přičemž jako správkyně nemá možnost jednání ani jejich výsledek ovlivnit, pro vyřízení nejsou dány žádné zákonné termíny, v dané věci se neustále vyjasňují vlastnické vztahy i odpovědnost, dochází ke změnám v osobách, které jsou oprávněny za magistrát jednat atd. Insolvenční správkyně shledala uloženou pořádkovou pokutu jako nepřiměřenou závažnosti pochybění, kterého se dopustila. Zároveň s odvoláním předložila pravidelnou zprávu o stavu a průběhu insolvenčního řízení.

Podle §210a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a odst. 1, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté anebo usnesení o předběžném opatření podle § 76a, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

S ohledem na včasné odvolání ze strany insolvenční správkyně proti rozhodnutí, jímž jí byla uložena povinnost zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 1.000,-Kč, dále s ohledem na předložení požadované písemné zprávy o průběhu ins. řízení dne 12.12.2012 spolu s podaným odvoláním a dále s ohledem na důvody, které insolvenční správkyni k odvolání vedly-zejména skutečnost, že se jednalo o první pochybení ve věci, složitost konkurzu s ohledem na jednání o vydání finančních prostředků ze strany magistrátu, rozhodl soud v souladu s ust. §210a o.s.ř. tak, že své původní rozhodnutí č.j.-B-51 ze dne 13.11.2012, změnil tak, insolvenční správkyni pořádkovou pokutu neukládá.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Vrchnímu soudu v Praze.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu správci a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 21. ledna 2013 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková