KSHK 41 INS 33621/2013
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajskému soudu v Hradci Králové

Ke sp. zn.: KSHK 41 INS 33621/2013

V Brně dne 16. října 2014 sp. zn.: 29 NSČR 105/2014

Dovolání-vrácení elektronicky předloženého spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání elektronicky předložený spis Vašeho soudu sp. zn., který byl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí o dovolání věřitelky Marie Rychtárechové proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. května 2014, č. j., 4 VSPH 729/2014-P2-10. Insolvenční soud před předložením věci Nejvyššímu soudu nevěnoval dostatečnou pozornost poplatkové povinnosti, když v předkládací zprávě (P2-16) bez dalšího uvedl pouze to, že soudní poplatek z dovolání nebyl vyměřen . Zákonem č. 218/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl zákon o soudních poplatcích s účinností od 1. září 2011 zásadním způsobem změněn i potud, že insolvenční řízení již není ve výčtu těch, jež jsou (podle § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích) od poplatku osvobozena ze zákona a že položka 23 Sazebníku poplatků (přílohy k zákonu o soudních poplatcích), která upravuje sazby poplatků za dovolací řízení, již nezbavuje (na rozdíl od poplatku za odvolání-srov. položku 22 odst. 14 Sazebníku poplatků) poplatníka (dovolatele) povinnosti k úhradě poplatků za dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu jen procesní povahy (srov. pro dobu do 31. srpna 2011 poznámku č. 6 k položce 18 Sazebníku poplatků). V dané věci odvolací soud potvrdil usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. března 2014, č. j.-P2-2, kterým soud prvního stupně odmítl přihlášku věřitelky Marie Rychtárechové do insolvenčního řízení dlužníka Josefa Králíčka. Poplatek za dovolání proti takovému rozhodnutí činí (v souladu s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků) 2.000,-Kč. Podle obsahu insolvenčního spisu dovolatelka soudní poplatek z dovolání dosud neuhradila. Na insolvenčním soudu tedy bude, aby podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval dovolatelku k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou jí určí. Současní ji poučí, že nebude-li soudní poplatek z dovolání přes výzvu uhrazen, bude dovolací řízení zastaveno (§ 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích). Přitom o zastavení dovolacího řízení pro neuhrazení soudního poplatku z dovolání rozhoduje soud, který o věci rozhodl v prvním stupni.

Opětovné předložení spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání bude přicházet v úvahu až poté, dovolatelka soudní poplatek za dovolání po řádné výzvě uhradí. Současně sděluji, že tento přípis již byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku.

JUDr. Milan P o l á š e k, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.

Příloha: dle textu