KSHK 41 INS 32524/2013-B-17
Čj. KSHK 41 INS 32524/2013-B-17/celk.2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , IČO 16219911, Pod Lipou 1666, 508 01 Hořice, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu dlužníka ve výši 1/4 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví 865 pro obec Uhlířské Janovice, katastrální území Bláto, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kutná Hora-parc. č. st. 95 o výměře 964 m2-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 10, objekt k bydlení, parc č. 240/2 o výměře 443 m2-zahrada, parc. č. 292/8 o výměře 2666 m2-orná půda.

II. Prodej majetku dlužníka specifikovaného ve výroku I. bude uskutečněn podle pokynu zajištěného věřitele Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové za kupní cenu min. 140.000,--Kč, která bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy.

III. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku I. zanikají jejich zpeněžením.

IV. Soud uděluje souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka rovněž v působnosti věřitelského výboru

Odůvodnění

Dne 18. listopadu 2013 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen insolvenční návrh dlužníka Vladimíra anonymizovano spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud usnesením ze dne 12. prosince 2013, čj.-A-10 zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Leoš Materna. Usnesením ze dne 25. dubna 2014, čj. KSHK 41 INS 32524/2013-B-6 pak soud schválil způsob oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem.

V průběhu insolvenčního řízení jsou rovněž uspokojovány pohledávky zajištěných věřitelů.

Podáním doručeným soudu dne 16. března 2016 požádal Josef anonymizovano , Rabyňská 742/8, 142 00 Praha 4, bratr dlužníka, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobou blízkou. Uvedl, že je spoluvlastníkem ve výroku specifikovaných nemovitostí, kdy vlastní podíl ve výši 3/4 a nabízí odkoupení podílu dlužníka ve výši 1/4 za kupní cenu 140.000,--Kč. Dále uvedl, že zajištěný věřitel tuto nabídku akceptoval.

Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákona, v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 věty prvé citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl, rovněž v působnosti věřitelského výboru, tak, jak uvedeno ve výroku shora. Prodej osobě blízké bude uskutečněn podle pokynu zajištěného věřitele (§ 293 IZ).

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle ust. § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 14. dubna 2016 JUDr. Pavel Voseček v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pavlína Novotná