KSHK 41 INS 2997/2011-B-29
Č.j.: KSHK 41 INS 2997/2011-B-29

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Danielou Šulcovou v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , 3. května 292, 542 3 Úpice,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 2977/2011-B-25 ze dne 22.10.2012 se zrušuje.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-B-25, ze dne 22.10.2012 uložil soud insolvenční správkyni pořádkovou pokutu ve výši 5.000,--Kč, za nesplnění povinnosti uložené ji soudem v usnesení-B-20, ze dne 15.6.2012.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správkyně na usnesení soudu reagovala již podáním doručeným soudu dne 19.10.2012 a administrativní chybou nebylo podání zařazeno včas ke spisové značce, rozhodl soudu s přihlédnutím k ust. § 11 IZ a usnesení o uložení pořádkové pokuty zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné a lze je podat ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 18. února 2013 Daniela Šulcová, v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková