KSHK 41 INS 25482/2014-A-8
Č.j.: KSHK 41 INS 25482/2014-A-8/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka: Pavel Vít, rč: 670504/1541, IČ 72915161, Velká Jesenice 215, 552 24, Velká Jesenice a dlužnice: Julie Vítová, rč: 725706/3594, Velká Jesenice 215, 552 24, Velká Jesenice, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Soud návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byly podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ omezeny účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) IZ a kterým by bylo povoleno soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Bohutínskému, Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 158 EX 716/13-12, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dne 19. září 2014 byl soudu doručen společný insolvenční návrh manželů Pavla Víta, Julie Vítové, kterým se domáhali zjištění úpadku a řešení úpadku oddlužením plněním splátkového kalendáře. Téhož dne byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška č. j. -A-2, kterou bylo insolvenční řízení zahájeno.

Podáním doručeným soudu dne 23.92014 navrhl soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov, Ječná 479, 541 03 Trutnov předběžné opatření v souladu s § 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ). Ve svém návrhu uvedl, že ke dni 20.9.2013 bylo vyrozuměno o zápisu doložky provedení exekuce do Rejstříku zahájených exekucí. Soudní exekutor v návrhu dále uvedl, že od data zápisu podal dlužník již tři insolvenční návrhy (byly odmítnuty pro vady) a návrh ze dne 19.9.2014 je již čtvrtým návrhem dlužníků a byl podán čtyři dny před nařízenou dražbou.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Soud po přezkoumání návrhu soudního exekutora dospěl k závěru, že návrh na vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ podmínky stanovené v tomto ustanovení nesplňuje, a to vzhledem ke stanovení termínu a provedení dražby uvedené v návrhu soudního exekutora.

Soud dále dodává, že usnesením ze dne 24.9.2014, č. j.-A-7 byl insolvenční návrh dlužníků odmítnut.

Okamžikem zveřejnění usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu v insolvenčním rejstříku zanikly podle § 142 ve spojení s § 146 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), účinky zahájeného insolvenčního řízení včetně účinku spočívajícího v zákazu provést výkon rozhodnutí nebo exekuci podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

Tedy exekutor je oprávněn dražbu provést.

Protože účinky zahájeného insolvenčního řízení zanikly odmítnutím insolvenčních návrhů, nebylo třeba předběžným opatřením účinky zahájeného insolvenčního řízení vyloučit.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 24. září 2014 JUDr. Pavel Voseček v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Mgr. Iva Macháčková