KSHK 41 INS 24574/2014-B-32
Č.j.: KSHK 41 INS 24574/2014-B-32 / celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužnice: Dana Šlapáková, rč: 905518/3291, IČO 87835061, Podhůrská 72, 500 03, Hradec Králové-Svinary, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Návrh dlužnice Dany Šlapákové na vydání předběžného opatření, doručený insolvenčnímu soudu dne 29.7.2015, kterým se dlužnice domáhá, aby soud rozhodl o odkladu dražby nemovitostí ve vlastnictví dlužnice, nařízené dražební vyhláškou v rámci insolvenčního řízení, do doby pravomocného rozhodnutí o stížnosti dlužnice na postup insolvenčního správce a do doby pravomocného ukončení trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPH-71196/TČ-2015-050281, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Dne 9.9.2014 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 29.9.2014, č.j. -A-6 soud zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Dne 3.12.2014 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání, kde byly všechny přihlášené pohledávky věřitelů zjištěny. Usnesením ze dne 24.2.2015, č.j.-B-11 schválil soud oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Dne 24.9.2014 se do insolvenčního řízení dlužnice přihlásil věřitel Private Capital Invest a.s. s pohledávkami v celkové výši 1.502.714,62 Kč, sestávající ze zajištěné pohledávky č. 1 ve výši 785.812,14 Kč, zajištěné pohledávky č. 2 ve výši 436.302,48 Kč, zajištěné pohledávky č. 3 ve výši 140.300,--Kč a z nezajištěné pohledávky č. 4 ve výši 140.300,--Kč (celková výše zajištěných pohledávek činí 1.362.414,62 Kč).

Uvedené zajištěné pohledávky věřitele v celkové výši 1.362.414,62 Kč byly při přezkumném jednání zjištěny jako zajištěné ve výši 1.362.414,62 Kč, když následně dne 15.12.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen pokyn věřitele ke zpeněžení nemovitostí dlužnice, sloužících k zajištění pohledávek věřitele, jímž je insolvenční správce vázán. Dražba těchto nemovitostí, konkrétně pozemku p. č. st. 113, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova Svinary č. p. 75, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové pro obec Hradec Králové a k. ú. Svinary, je nařízena na den 5.8.2015.

Dne 29.7.2015 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh dlužnice na vydání předběžného opatření, kterým se dlužnice domáhá, aby soud rozhodl o odkladu dražby zmíněných nemovitostí ve vlastnictví dlužnice, nařízené dražební vyhláškou v rámci insolvenčního řízení, do doby pravomocného rozhodnutí o stížnosti dlužnice na postup insolvenčního správce a do doby pravomocného ukončení trestního řízení vedeného vůči věřiteli Private Capital Invest a.s., pod sp. zn. KRPH-71196/TČ-2015-050281. Ve své argumentaci uvádí, že na pohledávky věřitele byla vyplacena částka 800.000,--Kč z advokátní úschovy Mgr. Lukáše Slaniny, čímž měly pohledávky věřitele a s nimi související zástavní právo smluvní zaniknout. Dále dlužnice argumentuje tím, že pohledávky věřitele jsou nemravné, postihující třikrát za stejné porušení závazku a dosahují zcela nepřiměřené výše.

Dne 30.7.2015 bylo soudu doručeno podání věřitele Private Capital Invest a.s., kterým sdělil, že úhradou částky 800.000,--Kč, kterou obdržel prostřednictvím úschovy u advokáta Mgr. Lukáše Slaniny, získané zpeněžením jedné ze zástav sloužících k zajištění pohledávky, nedošlo k zániku pohledávky, nýbrž se jednalo pouze o částečnou úhradu dluhu, která byla již zohledněna při uplatnění přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení dlužnice. Takto byla pohledávka věřitele zjištěna při přezkumném jednání jako zajištěná ve výši 1.362.414,62 Kč, je pohledávkou po právu existující a nezanikla. Dne 15.12.2014 věřitel udělil pokyn ke zpeněžení nemovitostí dlužnice sloužících k zajištění jeho pohledávek. Věřitel má za to, že dlužnice se tímto jednáním účelově a obstrukčně brání legitimnímu způsobu zpeněžení jejího majetku.

Dle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Z obsahu spisu je zřejmé, že přihlášená zajištěná pohledávka věřitele Private Capital Invest a.s., byla při přezkumném jednání v plné výši zjištěna jako zajištěná ve výši 1.362.414,62 Kč, když žádný z účastníků, insolvenční správce ani dlužnice, pohledávku nepopřel do výše, pravosti ani pořadí, ač tak učinit mohl. Dlužnice byla pro svou neúčast u přezkumného jednání zastoupena advokátem Mgr. Vladimírem Matysem, který pohledávku z důvodu zaplacení zcela ani částečně nepopřel. Věřitelem byl udělen pokyn ke zpeněžení nemovitostí dlužnice sloužících k zajištění jeho pohledávek, jímž je insolvenční správce vázán.

Insolvenční soud proto na základě výše uvedených skutečností neshledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by odložil dražbu nemovitostí ve vlastnictví dlužnice, nařízené dražební vyhláškou v rámci insolvenčního řízení, do doby pravomocného rozhodnutí o stížnosti dlužnice na postup insolvenčního správce a do doby pravomocného ukončení trestního řízení vedeného pod sp. zn. KRPH-71196/TČ-2015-050281 a návrh na vydání takového předběžného opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ).

V Hradci Králové dne 3. srpna 2015

JUDr. Pavel Voseček v. r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Iva Macháčková