KSHK 41 INS 22477/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 41 INS 22477/2011 29 NSČR 75/2013-P4-21

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice Mgr. Lenky Syrové, narozené 13. března 1977, bytem v Hradci Králové, Šafaříkova 484/3, PSČ 500 02, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 41 INS 22477/2011, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 4, o dovolání věřitelky č. 4 Hany Jarošové, narozené 18. února 1956, bytem v Hradci Králové, Trutnovská 1548/4, PSČ 500 02, zastoupené Mgr. Ing. Daliborem Jandurou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 2013, č. j. KSHK 41 INS 22477/2011, 1 VSPH 386/2013-P4-13, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne ze dne 5. června 2012, č. j.-P4-2, odmítl Krajský soud v Hradci Králové (dále též jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitelky č. 4 Hany Jarošové ve výši 783.000,-Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitelky č. 4 v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku). K odvolání věřitelky č. 4 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti rozsudku odvolacího soudu podala věřitelka č. 4 dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatelka nedostála. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jiří Z a v á z a l, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová