KSHK 41 INS 22280/2013-B-112
Č.j.: KSHK 41 INS 22280/2013-B-112/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 25259741, Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod, zast. JUDr. Jiřím Jarošem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Pankráci 11/449, 140 00 Praha 4, o návrhu dlužníka na povolení reorganizace

takto:

I. Soud povoluje reorganizaci dlužníka ROSS Holding a. s., IČ 25259741, Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod. II. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Česká insolvenční v.o.s., IČ 28810341, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové. III. Soud vyzývá dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán, nebo aby bez zbytečného odkladu sdělil, že jej předložit nehodlá. IV. Osoby odlišné od dlužníka mohou předložit reorganizační plán, jestliže dlužník před uplynutím lhůty určené ve výroku III. tohoto rozhodnutí oznámí, že nehodlá předložit reorganizační plán a podepsaný insolvenční soud rozhodne o ukončení této lhůty, nebo vyjdou-li najevo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník v sestavování reorganizačního plánu řádně nepokračuje, že postupuje způsobem, kterým může reorganizaci zmařit, nebo že zajištěným věřitelům neplatí úroky podle § 171 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), a insolvenční soud i bez návrhu odebere dlužníkovi svým rozhodnutím přednostní právo sestavit reorganizační plán. V. Znalcem za účelem ocenění majetkové podstaty se ustanovuje EQUITA Consulting s.r.o., IČ 25761421, Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1-Nové Město. VI. Soud ukládá znaleckému ústavu, aby vypracoval znalecký posudek písemně a předložil jej insolvenčnímu soudu spolu s vyúčtováním odměny a nákladů na zpracování znaleckého posudku ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-A-86 ze dne 21.1.2014 soud rozhodl o úpadku dlužníka a na den 4.4.2014 svolal schůzi věřitelů. Dne 24.3.2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh dlužníka na povolení reorganizace. Věřitelé na schůzi projevili zájem hlasovat o způsobu řešení úpadku dlužníka ve smyslu § 150 IZ a přijali usnesení o tom, že úpadek dlužníka má být řešen reorganizací. Dále na schůzi věřitel PPF banka a.s., IČ 47116129, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, předložil návrh ve smyslu § 153 odst. 2 IZ o určení osoby znalce za účelem ocenění majetkové podstaty, a to EQUITA Consulting s.r.o. Pro tento návrh hlasoval věřitel PPF banka a.s. s počtem hlasů 260.849.776 z celkového počtu 348.188.432 hlasů. Všichni ostatní přítomní věřitelé se zdrželi hlasování. Usnesení schůze věřitelů o určení osoby znalce bylo tedy přijato, jelikož z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek dle § 153 odst. 3 IZ. Podle § 316 odst. 2 IZ lze reorganizací řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku. Podle § 153 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně. Dle odstavce 2 téhož ustanovení schůze věřitelů, která přijme usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací, může též přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce podle odstavce 1; v takovém případě rozhodne insolvenční soud o ustanovení znalce podle tohoto usnesení. Vzhledem k tomu, že insolvenční soud neshledal žádné překážky, jež by ve smyslu § 326 IZ povolení reorganizace bránily, reorganizaci dlužníkovi povolil. Zároveň podle § 329 odst. 1 IZ vyzval insolvenční soud dlužníka k předložení reorganizačního plánu a informoval další osoby, za jakých podmínek mohou předložit reorganizační plán na místo dlužníka. Dle § 153 IZ ustanovil soud znalce za účelem ocenění majetkové podstaty dlužníka, přičemž osoba znalce byla určena schůzí věřitelů. Při zpracování znaleckého posudku je znalec povinen řídit se § 155 odst. 1 a 2 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 328 IZ). Osobou s dispozičními oprávněními k majetkové podstatě je dlužník. Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně (§ 330 odst. 2 IZ). Pohledávky vedoucích zaměstnanců dlužníka s dispozičními oprávněními, podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce, které vznikly po povolení reorganizace, lze v průběhu insolvenčního řízení uspokojit pouze do výše, kterou určí insolvenční správce se souhlasem věřitelského výboru (§ 330 odst. 4 IZ). Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady dlužníka a místo valné hromady dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce podle § 333 odst. 1 IZ ( s výjimkou případů uvedených v § 333 odst. 2 a 3 IZ).

V Hradci Králové dne 8. dubna 2014

JUDr. Pavel Voseček v.r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková