KSHK 41 INS 22140/2012-A-9
Č.j.: KSHK 41 INS 22140/2012-A-9/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka A-Z Education centre s.r.o. v likvidaci, IČO 25963236, Bieblova 38, 500 03, Hradec Králové, o zpětvzetí insolvenčního návrhu

takto:

I. Usnesení ze dne 26.11.2012, č.j. KSHK 41 INS 22140/2012-A-6, kterým Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka pro nedostatek majetku, se zrušuje.

II. Insolvenční řízení ve věci dlužníka A-Z Education centre s.r.o. v likvidaci, IČO 25963236, Bieblova 38, 500 03, Hradec Králové, se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

K návrhu likvidátora dlužníka ze dne 11.9.2012 Krajský soud v Hradci Králové vyhláškou z téhož dne, č.j.-A-2, oznámil ve věci dlužníka zahájení insolvenčního řízení. Usnesením ze dne 26.11.2012, č.j.-A-6 rozhodl soud o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka, a to pro nedostatek majetku dle ust. §144 insolvenčního zákona. Předmětné usnesení bylo dlužníku doručeno dne 4.12.2012, likvidátoru společnosti dne 3.12.2012.

Podáním ze dne 5.12.2012, které bylo soudu doručeno dne 12.12.2012 (na poště podáno dne 11.12.2012) navrhl nově jmenovaný jednatel dlužníka Martin Máj, aby soud řízení o insolvenčním návrhu zastavil, neboť jej bere zpět. Jako důvod uvedl, že byl dohledán majetek společnosti, který byl popsán likvidátoru s návrhem na další postup.

Z rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 5.12.2012 bylo zjištěno, že jediný společník dlužníka společnost Firemní servis s.r.o., IČO 27942643 jmenovala s účinností od 5.12.2012 do funkce jednatele dlužníka pana Martina anonymizovano , anonymizovano .

Z obchodního rejstříku soud zjistil, že pan Martin Máj byl zapsán jako jednatel dlužníka do obchodního rejstříku s tím, že jeho funkce vznikla ke dni 5.12.2012.

Podáním doručeným osobně soudu dne 18.12.2012 vzal likvidátor dlužníka zpět podaný insolvenční návrh. Uvedl, že jej nový jednatel dlužníka informoval o tom, že bývalá jednatelka paní Jitka Fofová neoprávněně vyvedla ze společnosti finanční prostředky a v současné chvíli proti ní probíhá trestní stíhání. Vzhledem k těmto skutečnostem, kdy se jeví jako reálně možné, že bude bývalé jednatelce uložena povinnost nahradit společnosti škodu, bere likvidátor insolvenční návrh zpět a následně zváží další postup ve věci dlužníka. pokračování 2

Podle §129 odst.1 130 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ) insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle § 130 odst.1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodl jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že insolvenční navrhovatel-dlužník jednající likvidátorem JUDr. Petrem Wildtem, Ph.D., vzal osobně dne 18.12.2012 svým podáním insolvenční návrh zpět a učinil tak v době, kdy ještě rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.11.2012, č.j. -A-6 nebylo v právní moci, postupoval soud v souladu s ust. §130 odst.1 IZ a rozhodl o zastavení insolvenčního řízení, když zároveň výrokem II. zrušil své rozhodnutí o zamítnutí insovenčního návrhu dlužníka pro nedostatek majetku.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze insolvenčnní navrhovatel (§ 130 odst. 4 IZ), a to do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 130 odst. 4, § 80 IZ).

V Hradci Králové dne 7. ledna 2013 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková