KSHK 41 INS 21712/2015-A-4
Č.j.: KSHK 41 INS 21712/2015-A-4 / celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužnice: Marta Šklíbová, rč: 515620/226, Vižňov 306, 549 83 Meziměstí, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I. Návrh soudního exekutora JUDr. Oldřicha Svobody, Exekutorský úřad Hradec Králové, na vydání předběžného opatření ze dne 27.8.2015, doručený insolvenčnímu soudu dne 30.8.2015, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení tak, že se umožňuje soudnímu exekutorovi provést exekuci vedenou pod sp. zn. 086 ExS 56/04, s e z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802171215, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění :

Dne 26.8.2015 bylo k návrhu dlužnice Marty Šklíbové zahájeno insolvenční řízení, když dlužnice spojila návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení.

Podepsanému soudu byl dne 30.8.2015 doručen shora jmenovaným soudním exekutorem (dále jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření ze dne 27.8.2015, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 odst. písm. b) IZ, o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení, uvedeného v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje navrhovateli provést exekuci vedenou pod sp. zn. 086 ExS 56/04.

V odůvodnění návrhu uvedl, že vede proti dlužnici, jako povinné, exekuční řízení pod sp. zn. 086 ExS 56/04 na základě usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 15.3.2004, č.j. Nc 4170/2004-6. V rámci uvedeného exekučního řízení bylo nařízeno dražební jednání na den

27.8.2015, a to na dražbu nemovitostí povinné (zde dlužnice), zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, na LV č. 32, pro obec Meziměstí a katastrální území Vižňov. Dne 26.8.2015 bylo na základě návrhu dlužnice zahájeno insolvenční řízení, a to vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26.8.2015, č.j.:-A-2. Navrhovatel uvedl, že s ohledem na podaný insolvenční návrh nemohla být dražba nemovitostí, nařízená na den 27.8.2015, ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ provedena, a proto bylo dražební jednání odročeno.

Navrhovatel je přesvědčen, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužnice je snaha sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Své tvrzení opírá o skutečnost, že dlužnice podala celkem 5 insolvenčních návrhů v průběhu exekučního řízení, a to v časové souvztažnosti s nařízením dražebního jednání, z čehož soudní exekutor vyvozuje úmysl povinné zamezit provedení dražby. Dřívější návrhy byly pro neúplnost podání opakovaně odmítnuty, a to i přesto, že dlužnice byla vždy poučena o náležitostech nového podání insolvenčního návrhu.

Soud se sice s tvrzením navrhovatele ztotožňuje, avšak předběžnému opatření lze vyhovět pouze, je-li takový návrh důvodný, tedy je-li soudu předložena aktuální dražební vyhláška s pevně stanoveným termínem konání nové dražby. Z obsahu podání navrhovatele soud nezjistil vydání nové dražební vyhlášky, vůči které by bylo předběžným opatřením umožněno takovou dražbu provést. Vyhovění takovému návrhu soudního exekutora by bylo zcela neurčité a bezpředmětné.

Insolvenční soud proto na základě výše uvedených skutečností neshledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že by umožnil soudnímu exekutorovi provést výše zmíněnou exekuci a návrh na vydání takového předběžného opatření zamítl.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovateli uložena povinnost k zaplacení 1.000,--Kč soudního poplatku.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

V Hradci Králové dne 31. srpna 2015

JUDr. Pavel Voseček v. r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Košťálová, DiS.