KSHK 41 INS 21392/2013-A-7
Č.j.: KSHK 41 INS 21392/2013-A-7-/ celk. 4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem, v insolvenční věci dlužníka: Miroslav Šmerda, rč: 661016/0799, Lovčice 97, 503 61 Lovčice, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I. Návrh soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3, sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5-Zličín, na vydání předběžného opatření ze dne 23.9.2013, doručený insolvenčnímu soudu dne 24.9.2013, kterým se navrhovatel domáhá, aby mu bylo umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou exekutorem pod sp. zn. 144 EX 6922/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka,

budovy Lovčice čp. 97 postavené na stavební parcele č. 144, stavební parcely č. 144, pozemkové parcely č. 232/3, pozemkové parcely č. 314/11, pozemkové parcely č. 314/86, parcely ve zjednodušené evidenci č. 230/5 (původ pozemkový katastr), parcely ve zjednodušené evidenci č. 487 (původ pozemkový katastr), všech nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví č. 128 pro obec Lovčice a katastrální území Lovčice u Nového Bydžova katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradci Králové. byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem, a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn., s e z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802139213, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění :

Dne 1.8.2013 bylo k návrhu dlužníka Miroslava Šmerdy zahájeno insolvenční řízení, když dlužník spojil návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení.

Podepsanému soudu byl dne 24.9.2013 doručen shora jmenovaným soudním exekutorem (dále jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření ze dne 23.9.2013, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 odst. písm. b) IZ, o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení, uvedeného v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje navrhovateli provést exekuci vedenou pod sp.zn. 144 EX 6922/12 s omezením, aby výtěžek zpeněžení dosažený zpeněžením nemovitostí povinného, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem, a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn..

V odůvodnění návrhu uvedl, že vede proti dlužníkovi, jako povinnému, exekuční řízení pod sp. zn. 144 EX 6922/12 na základě vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 117 EC 334/2011-5 ze dne 12.8.2011 a na základě usnesení Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 33 EXE 1747/2012-12 ze dne 28.2.2012. V rámci uvedeného exekučního řízení bylo usnesením soudního exekutora ze dne 2.7.2013 pod č.j. 144 EX 6922/12-68 (dražební vyhláška) nařízeno dražební jednání na den 8.8.2013 v 10:00 hod., a to na dražbu nemovitostí povinného (zde dlužníka), zapsaných na listu vlastnictví č. 128 pro obec Lovčice a katastrální území Lovčice u Nového Bydžova katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradci Králové. Následně dne 1.8.2013 bylo na základě návrhu dlužníka Miroslava Šmerdy zahájeno insolvenční řízení, a to vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1.8.2013 č.j. -A-2. Navrhovatel uvedl, že s ohledem na podaný insolvenční návrh by dražba nemovitostí, nařízená na den 8.8.2013 nemohla být ve smyslu ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona provedena, a to s ohledem na účinky zahájení insolvenčního řízení.

Ve své argumentaci dále tvrdí, že předběžné opatření nijak neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka, bude výtěžek po odečtení nákladů exekuce k dispozici insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení.

Navrhovatel je přesvědčen, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu dlužníka je snaha povinného sabotovat exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení. Své tvrzení opírá o skutečnost, že dlužník svůj návrh podal v průběhu exekučního řízení, a to v časové souvztažnosti s nařízením dražebního jednání, z čehož soudní exekutor vyvozuje úmysl povinného zamezit provedení dražby. Dále navrhovatel argumentuje tím, že dlužník Miroslav Šmerda v průběhu exekučního řízení neměl snahu svůj dluh stanovený exekučním titulem uhradit za situace, kdy exekuce představuje pro oprávněného krajní způsob, jak se domoci jeho pohledávky, když v exekučním řízení pouze k vymožení částky 405,--Kč. Dále navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, přestože závazky dlužníka v tomto rozsahu existovali již dříve a ani za takové situace nedošlo ke zhoršení majetkových poměrů dlužníka, které by odůvodňovali podání insolvenčního návrhu.

Shora uvedené argumenty navrhovatel považuje za důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to zejména tu skutečnost, že prodejem nemovitého majetku povinného v exekučním řízení nikterak nedojde ke zhoršení postavení zajištěných věřitelů.

Z obsahu insolvenčního spisu a z obsahu insolvenčního rejstříku se podává, že návrh dlužníka není opakovaným insolvenčním návrhem a ani z obsahu samotného návrhu na vydání předběžného opatření nelze dovodit, že by dlužník bránili provedení exekuce. Není stanoveno, že dlužník nesmí v průběhu exekučního řízení podat návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může soud omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením ins. řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Podle komentáře k § 82 IZ : Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byly do § 82 doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření. Insolvenční soud má od 1.11.2012 možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele prostřednictvím předběžného opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1. Dle důvodové zprávy k předmětné novele se tak soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení povolit např. provedení exekuce majetku dlužníka, pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět .

Z výše uvedených skutečností nelze dovodit, že by dlužník vyvíjel jakoukoli iniciativu, kterou by se snažil zabránit průchodu práva v exekučním řízení a ani nelze očekávat, že by dlužník podaný insolvenční návrh vzal zpět. Dlužník sám o sobě v minulosti žádný insolvenční návrh nepodal (lze zjistit lustrací v insolvenčním rejstříku). Výše zmíněné argumenty navrhovatele nelze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, na základě kterých by bylo žádoucí omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1 IZ, jak se navrhuje. Tvrzení navrhovatele byla doložena pouze kopiemi rozhodnutí vydaných v průběhu exekučního řízení.

V dané věci nelze ani odkazovat na usnesení Vrchního soudu v Olomouci 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.7.2013 (ke KSOS 25 INS 8199/2013), neboť tímto rozhodnutím není řešen obdobný problém jako v posuzovaném případě. V rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě byla řešena situace, kdy dlužník opakovanými insolvenčními návrhy bránil dražbě své nemovitosti a omezení účinků, spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, tak bylo zcela namístě.

Insolvenční soud proto na základě výše uvedených skutečností neshledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že by umožnil soudnímu exekutorovi provést výše zmíněnou exekuci s omezením, aby výtěžek zpeněžení dosažený zpeněžením nemovitostí povinného, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem, a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.. Soud návrh na vydání takového předběžného opatření zamítl.

Podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích byla navrhovateli uložena povinnost k zaplacení 1.000,--Kč soudního poplatku (Pol. 5).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

V Hradci Králové dne 27. září 2013

JUDr. Pavel Voseček v. r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Mgr. Iva Macháčková