KSHK 41 INS 13874/2013-B-24
Č.j.: KSHK 41 INS 13874/2013-B-24/celk.3

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužnice: Dana anonymizovano , anonymizovano , IČO 63238519, trvale bytem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, doručovací adresa: tř. E. Beneše 1552, 500 12 Hradec Králové, k žádosti insolvenčního správce,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Dany anonymizovano , anonymizovano , IČO 63238519, trvale bytem Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové, pro Zdeňka Horáka, bytem Kpt. Fejfara 1668, 509 01 Nová Paka, a to spoluvlastnického podílu ve výši ideální 1/12 na pozemku p.č. 61/29-orná půda, na pozemku p.č. 77/32-vodní plocha, na pozemku p.č. 77/40-orná půda, na pozemku p.č. 77/44-trvalý travní porost, na pozemku p.č. 91/1-orná půda, na pozemku p.č. 93/1-trvalý travní porost, zapsán na LV č. 90 pro k.ú. a obec Nedaříž, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Mgr. Vítu Biolkovi, MBA, Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužnice mimo dražbu, a to spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/12 na nemovitostech specifikovaného ve výroku I., kupujícímu Zdeňku Horákovi, Kpt. Fejfara 1668, 509 01 Nová Paka, za kupní cenu ve výši minimálně 50.000,--Kč.

III. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Soud uděluje souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužnice rovněž v působnosti věřitelského výboru.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do insolvenčního spisu neprodleně po zpeněžení.

Odůvodnění

Dne 16. května 2013 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Soud usnesením ze dne 26. června 2013, č.j.-A-6 zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Vít Biolek, MBA.

Usnesením ze dne 8. října 2013, č.j.-B-6 pak soud schválil způsob oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem.

Podáním doručným soudu dne 27. listopadu 2015 doplnil insolvenční správce soupis majetkové podstaty, neboť dlužnice nabyla v rámci dědického řízení spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/12 na nemovitostech uvedených ve výroku shora a požádal soud, aby vydal souhlas, a to i současně jako věřitelský výbor, jehož působnost vykonává, s prodejem tohoto spoluvlastnického podílu mimo dražbu zájemci panu Zdeňku Horákovi, který je osobou blízkou dlužnice, za kupní cenu ve výši 50.000,--Kč a o udělení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty uvedenému zájemci. Insolvenční správce současně poukázal na to, že soud již usnesením ze dne 11. února 2015,-B-15 udělil souhlas s prodejem mimo dražbu spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/12 na pozemku p.č. st. 26, zejména včetně budovy čp. 17, na pozemku p.č. 27, p.č. 29/2, p.č. 192/2, zapsán na LV č. 90 pro k.ú. a obec Nedaříž, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Semily a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku, citovaných nemovitostí, pro shodného zájemce, pana Zdeňka Horáka, který projevil zájem o spoluvlastnický podíl na všech nemovitých věcech zapsaných na LV č. 90.

Podle § 11 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále jen IZ) při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení.

Podle § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 věty prvé citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Soud posoudil žádost insolvenčního správce a protože neshledal žádné skutečnosti, které by bránily udělení souhlasu s prodejem mimo dražbu a rovněž byly splněny podmínky ve smyslu cit. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, rozhodl tak, že povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Dany anonymizovano (spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/12 specifikovaného ve výroku I.) pro Zdeňka Horáka a udělil souhlas se zpeněžením této majetkové podstaty a jejím prodejem za podmínek uvedených ve výroku III. Souhlas soud udělil i v působnosti věřitelského výboru. Insolvenčnímu správci byla zároveň uložena povinnost k doložení příslušných písemností ve smyslu § 283 odst. 4 IZ.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 20. ledna 2016 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Petra Košťálová, DiS.