KSHK 41 INS 12221/2017-B-9
Č. j.: KSHK 41 INS 12221/2017-B-9/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníků: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Eva anonymizovano , anonymizovano , IČO 11157658, oba bytem Pěkov 135, 549 54 Police nad Metují,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro pana Lukáše Vacka, bytem Tyršova 342, 549 54 Police nad Metují, a to spoluvlastnického podílu dlužnice ve výši 2/3 na nemovitých věcech zapsaných na LV č. 33, k.ú. Pěkov, obec Police nad Metují-pozemku parc. č. st. 169, jehož součástí je stavba čp. 135 a pozemku par.č. 99/2, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. II. Prodej majetku specifikovaného ve výroku I. bude uskutečněn podle pokynu zajištěného věřitele za kupní cenu 600 000 Kč. III. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku I. zanikají jejich zpeněžením. IV. O povolení výjimky ze zákazu nabýván majetku soud rozhodl rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění:

Dne 12. června 2017 bylo zahájeno insolvenční řízení o společném insolvenčním návrhu dlužníků Tomáše Vacka a Evy anonymizovano spojeném s návrhem na povolení oddlužení. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 9. srpna 2017, čj.-A-14 zjistil úpadek dlužníků a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Václav Pechoušek. Usnesením ze dne 20. listopadu 2017, č.j. KSHK 41 INS 12221/2017-B-5 pak soud schválil způsob oddlužení dlužníků kombinací plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Dne 17. ledna 2018 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh dlužníků na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty (ve výroku citovaného spoluvlastnického podílu dlužnice na nemovitých věcech), a to pro jejich syna Lukáše Vacka. Uvedli, že se se jedná o spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, které jsou samostatně velice těžko zpeněžitelné, budova je ve velmi špatném technickém stavu a je pravděpodobné, že takový podíl bude zcela neprodejný, neboť pro třetí osoby je ekonomická využitelnost prakticky nulová. Dlužníci dále uvedli, že jejich syn nabízí za předmětný podíl kupní cenu 600 000 Kč, tedy více, než činí ocenění znalcem a navíc je ponechá v nemovitosti dále bydlet, což je pro dlužníky zcela zásadní, mj.

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná. isir.justi ce.cz k zajištění podmínek pro možnost řádného plnění splátkového kalendáře. Z vyjádření dlužníků dále vyplývá, že prodej podílu synovi byl již schválen také zajištěným věřitelem. K výzvě soudu se k návrhu dlužníků vyjádřil podáním ze dne 8. února 2018 insolvenční správce, který potvrdil, že, že předmětný podíl na nemovitých věcech bude pro kohokoli mimo okolí dlužníků nezajímavý a proto neprodejný, rozhodně za cenu, která by se blížila ocenění znalce. Rovněž konstatoval, že pokud bude prodej učiněn osobě spřízněné s dlužníky a dlužníci budou moci v budově dále bydlet, zajistí jim tato skutečnost dostatečné materiální podmínky pro další výkon výdělečné činnosti. Správce proto uvedl, že souhlasí s tím, aby insolvenční soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty-2/3 podílu na nemovitostech ve vlastnictví Evy anonymizovano (pozemku par.č. st. 169, jehož součástí je stavba čp. 135 a pozemku par.č. 99/2), vše v k.ú. Pěkov, obec Police nad Metují, ve prospěch osoby blízké-syna dlužníků Lukáše Vacka. Podle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 věty prvé citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném případě soud neshledal žádné skutečnosti, které by bránily udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich syna, ovšem za předpokladu, že prodej osobě blízké bude učiněn podle pokynu zajištěného věřitele (§ 293 IZ) a za nabízenou kupní cenu 600 000 Kč. Bylo proto rozhodnuto tak, jak uvedeno ve výroku shora; rozhodnutí soud učinil rovněž v působnosti věřitelského výboru, který v dané věci vykonává (§ 66 IZ). Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat. Podle ust. § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové 19. února 2018

JUDr. Pavel Voseček v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Novotná.