KSHK 40 INS 917/2008-B-40
Č.j.: KSHK 40 INS 917/2008-B-40/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , 582 56 Věž 40, o návrhu osoby blízké na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e manželům anonymizovano , anonymizovano a anonymizovano , anonymizovano , Koubkovým, oba bytem Věž čp. 40, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , 582 56 Věž 40, ohledně nemovitostí zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

objekt bydlení čp. 40 na pozemku označeném jako parc.st.č. 149/2 pozemek označený jako parc.st.č. 149/2 o výměře 93 m2 (zstavěná plocha a nádvoří) pozemek označený jako parc.č. 853/4 o výměře 707 m2 (zahrada) vše zapsáno na LV č. 383 pro obec a k.ú. Věž, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-A-13 ze dne 30. 4. 2008 zjistil soud úpadek dlužníka a zároveň rozhodl o jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Mgr. Josef Chlubna, Havlíčkovo nám. 1963, 580 01 Havlíčkův Brod.

Oddlužení ve formě splátkového kalendáře bylo povoleno usnesením podepsaného soudu dne 19. 6. 2008 pod č.j.-B-7. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12. července 2008.

Usnesením ze dne 6. 4. 2010, č.j.-B-33 soud zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který je projednáván jako nepatrný.

Podáním doručeným soudu dne 29. 3. 20121 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s nabytím majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 odst. 3 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ ), a to ohledně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 383 pro obec a k.ú. Věž, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. Jedná se o objekt bydlení čp. 40 na pozemku označeném jako parc.st.č. 149/2, pozemek označený jako parc.st.č. 149/2 o výměře 93 m2 (zstavěná plocha a nádvoří) a pozemek označený jako parc.č. 853/4 o výměře 707 m2 (zahrada).

Přílohou předložil návrh navrhovatelů Koubkových ze dne 7. 2. 2011, kteří uvedli, že bydlí spolu s dlužníkem , nemají možnost se stěhovat do jiného bydliště a nabídli kupní cenu 750.000,--Kč. Správce zároveň prověřil platební schopnost navrhovatelů.

Dle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě tří let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Dle ust. § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2 písm. a/ až e/ po vyjádření věřitelského orgánu může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f/; proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Zajištěný věřitel Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s, Praha, projevil souhlas s udělením výjimky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení písemně dne 23. 2. 2011.

Předmětné nemovitosti byly zapsány do majetkové podstaty dlužníka dne 6. 4. 2010 a oceněny znaleckým posudkem.

Insolvenční soud veden zásadami insolvenčního řízení, kdy existuje předpoklad, že povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužník pro osobu blízkou se dosáhne rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení a výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužník osobě blízké v souladu s ust. § 295 odst. 3 IZ povolil.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze osoba, která návrh podala, a to do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. IZ).

V Hradci Králové dne 1. dubna 2011

Mgr. Věra Šáfrová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková