KSHK 40 INS 9035/2015-P-15
Č.j. KSHK 40 INS 9035/2015-P-15-5/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Dragoslav anonymizovano , anonymizovano , Dolní Dvůr 20, 543 42 Dolní Dvůr, a Monika anonymizovano , r.č.: 716203/0425, IČO 68255454, Dolní Dvůr 20, 543 42 Dolní Dvůr, o přihlášce pohledávky věřitele: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609, Vinohradská 1632/180, 130 11 Praha 3, koresp. adresa: Nové sady 996/25, 602 00 Brno, pr. zást.: Mgr. Marek Lošan, advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha, v celkové výši 628.068,58 Kč, o odvolání věřitele

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27.10.2015, č.j. KSHK 40 INS 9035/2015-P-15-3, se mění tak, že přihláška věřitele: Stavební s pořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609, Vinohradská 1632/180, 130 11 Praha 3, doručená soudu dne 3.6.2015, za dlužníky: Dragoslav anonymizovano , anonymizovano , Dolní Dvůr 20, 543 42 Dolní Dvůr, a Monika anonymizovano , r.č.: 716203/0425, IČO 68255454, Dolní Dvůr 20, 543 42 Dolní Dvůr, ve výši 628.068,58 Kč, se n e o d m í t á .

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Od ůvo d ně n í:

Dne 3.6.2015 přihlásil věřitel Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609, Vinohradská 1632/180, 130 11 Praha 3, do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 628.068,58 Kč. Na přezkumném jednání dne 10.7.2015 popřeli dlužníci pravost pohledávky.

Dne 27.10.2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č.j.: č.j. KSHK 40 INS 9035/2015-P-15-3, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele v celé přihlášené výši s tím, že Dne 5.8.2015 bylo věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pravosti jeho přihlášené pohledávky a o důvodech tohoto popření v souladu s § 197 odst. 2 a 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Usnesením ze dne 1.9.2015, č.j.-B-12 schválil soud oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Dále soud uvedl, že insolvenčním soudem bylo zjištěno, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce začala věřiteli plynout dne 1.9.2015 a skončila dne 1.10.2015. Věřitel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal.

Dne 19.8.2015 podal věřitel u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti a výše popřené pohledávky. Incidenční řízení je vedeno pod sp. zn. 40 ICm 3258/2015.

Dne 13.11.2015 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že žalobu na určení existence insolvenčním správce popřené pohledávky podal u insolvenčního soudu řádně a včas a soud tuto žalobu přijal a zaevidoval.

Insolvenční soud opomenul podání takovéto žaloby a nedopatřením vydal usnesení ze dne 27.10.2015, č.j.-3, který byla přihláška pohledávky odmítnuta a účast věřitele byla v rozsahu odmítnuté pohledávky v insolvenčním řízení ukončena.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Krejčíková