KSHK 40 INS 7787/2010-B-97
Č.j.: KSHK 40 INS 7787/2010-B-97/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , Komenského 281, 541 01 Trutnov, zast.: JUDr. Václav Marek, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Stanislav Trunkát, anonymizovano , Komenského 281, 541 01 Trutnov, pro Ivu anonymizovano , anonymizovano , bytem Resslova 6, 779 00 Olomouc, a pro Moniku anonymizovano , anonymizovano , Komenského 281, 541 01 Trutnov, ohledně ideální 1/2 nemovitostí v obci a katastrálním území Trutnov zapsaných na LV 686: -pozemek p.č.st. 1509, jehož součástí je stavba Horní Předměstí, č.p. 281, rod. dům -pozemek p.č. 2067/8, a to do 15.3.2016 za kupní cenu ve výši minimálně 2.500.000 Kč s tím, že kupující zároveň uhradí také daň z nabytí nemovitých věcí.

II. Insolvenční soud ukládá dle § 11 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenčnímu správci Mgr. Janu Urbanovi, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, aby po složení kupní ceny sdělil tuto skutečnost obratem soudu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 24.9.2010 zjistil úpadek dlužníka a usnesením ze dne 6.9.2012 na jeho majetek prohlásil konkurs podle § 244 a násl. IZ. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Jan Urban, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.

Podáním doručeným soudu dne 11.3.2015 požádaly dcery dlužníka Iva Nekardová, anonymizovano , bytem Resslova 6, 779 00 Olomouc, a Monika anonymizovano , anonymizovano , Komenského 281, 541 01 Trutnov, o povolení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona.

Insolvenční soud následně vyzval dcery dlužníka k doložení skutečnosti, jakým způsobem bude koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka financována.

Dne 30.9.2015 bylo insolvenčnímu soudu doručeno podání společnosti Meluzínek s.r.o., IČO 28829077, označené jako příslib půjčky, v němž jmenovaná společnost soudu sdělila, že je připravena poskytnout dcerám dlužníků půjčku za účelem financování koupě nemovitostí zapsaných v majetkové podstatě dlužníka.

S udělením výjimky podle § 295 odst. 3 IZ vyjádřil souhlas i zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. (v insolvenčním spise na č.l. B-95) a zástupce věřitelů (č.l. B-96).

Ve svém vyjádření doručeném soudu dne 18.11.2015 insolvenční správce uvedl, že obdržel pokyn zajištěných věřitelů ke zpeněžení předmětu zajištění prodejem mimo dražbu. Další kroky v této věci realizuje insolvenční správce po dohodě s insolvenční správkyni dlužnice Ivy anonymizovano Ing. Lenkou Jandurovou. Také Ing. Lenka Jandurová obdržela od zajištěných věřitelů pokyn k přímému prodeji předmětných nemovitosti. Zprostředkovaní prodeje předmětných nemovitosti zajištuje v současné době realitní kancelář Donetta s.r.o. spolu s realitní kanceláři Global Reality Hradec Králové s.r.o. Předmětné nemovitosti jsou nabízeny k prodeji od 28.3.2014, přičemž výchozí nabídková cena byla stanovena na částku 4,950.000,-Kč (znaleckým posudkem ze dne 10.4.2013 byla zjištěna obvyklá cena předmětných nemovitostí ve výši 4,775.000,-Kč). Vzhledem k tomu, že na zveřejněné inzeráty nereagoval žádný zájemce, byla nabídková cena postupně snižovaná, a to dne 25.4.2014 na částku 4,700.000,-Kč a dne 24.6.2014 na částku 4,500.000,-Kč. Na toto snížení ceny reagoval jediný zájemce, který však za předmětné nemovitosti nabídl kupní cenu pouze ve výši 2,700.000,-Kč. Dne 20.9.2014 byla proto nabídková cena ponížena na částku 4,200.000,-Kč. Na toto snížení reagovali 3 zájemci, žádný z nich však konkrétní nabídku nepředložil. Nabídková cena byla proto s předchozím souhlasem zajištěného věřitele snížena na částku 3,800.000,-Kč. Podáním ze dne 6.3.2015 požádaly dcery dlužníka Stanislava anonymizovano a dlužnice Ivy anonymizovano (řízení vedeno pod sp.zn. KSHK 40 INS 7794/2010) insolvenční soud o udělení výjimky dle § 295 odst. 3 IZ. Dcery dlužníků ve své žádosti o udělení výjimky ze dne 6.3.2015 uvedly, že za předmětné nemovitosti nabízí celkovou kupní cenu ve výši 5,000.000,-Kč s tím, že zároveň uhradí také daň z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k tomu, že nabídka dcer dlužníků výrazně převyšuje jedinou další nabídku odkupu předmětu zajištění, navrhuje insolvenční správce, aby soud dcerám dlužníků výjimku dle § 295 odst. 3 IZ udělil.

Podle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení. Výjimku soud časově omezil do 15.3.2016, aby pro případ, kdy by nebyl realizován prodej dcerám dlužníků, bylo možno co nejrychleji pokračovat ve zpeněžování předmětných nemovitých věcí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 1. prosince 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová