KSHK 40 INS 7238/2014-B-48
Č.j.: KSHK 40 INS 7238/2014-B-48 /celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Zdeněk Trýzna, r. č. 620621/0472, IČO 60910658, Dolní Štěpanice 4, 514 01 Benecko a Karla anonymizovano , r. č. 745429/3011, IČO 68499981, Dolní Štěpanice 4, 514 01 Benecko, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků: Zdeněk Trýzna, r. č. 620621/0472, IČO 60910658, Dolní Štěpanice 4, 514 01 Benecko a Karla anonymizovano , r. č. 745429/3011, IČO 68499981, Dolní Štěpanice 4, 514 01 Benecko, pro p. Terezu anonymizovano anonymizovano , bytem Sv. Čecha 166, 543 01 Vrchlabí, ohledně nemovitostí v k. ú. Dolní Štěpanice, zapsaných na LV č. 1199 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to:

parcela st. 120, součástí pozemku je stavba bez čp/če parcely č. 102/3, 819, 821/1, 821/2, 824, 826, 845, 859, 860, 886, 887, 888/1, 889, 890, 893,894, 902, 904/1, 904/2.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Jakubu Harvanovi, Sobotecká 455, 511 01 Turnov, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníků mimo dražbu, a to nemovitostí v k. ú. Dolní Štěpanice, zapsaných na LV č. 1199 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, a to:

parcela st. 120, součástí pozemku je stavba bez čp/če parcely č. 102/3, 819, 821/1, 821/2, 824, 826, 845, 859, 860, 886, 887, 888/1, 889, 890, 893,894, 902, 904/1, 904/2;

kupující p. Tereze anonymizovano , anonymizovano , bytem Sv. Čecha 166, 543 01 Vrchlabí, za kupní cenu ve výši 522.000 Kč

Soud uděluje souhlas prodeji nemovitostí rovněž v působnosti věřitelského orgánu.

III. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Insolvenční soud ukládá dle § 11 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenčnímu správci Ing. Jakubu Harvanovi, Sobotecká 455, 511 01 Turnov, aby po složení kupní ceny sdělil tuto skutečnost obratem soudu. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 18. 3. 2014 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen společný insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 24. dubna 2014, č.j.-A-6 soud zjistil úpadek dlužníků. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Jakub Harvan, se sídlem Palackého 175, 511 01 Turnov.

Usnesením č.j.-B-9 ze dne 5. 9. 2014 soud povolil řešení úpadku dlužníků oddlužením a zároveň schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 28. 7. 2015, č.j.-B-19 soud schválené oddlužení dlužníků zrušil a na majetek dlužníka a dlužnice prohlásil konkurs. K odvolání dlužníků ve věci rozhodoval Vrchní soud v Praze a ten svým rozhodnutím ze dne 2. 11. 2015 usnesení soudu I. stupně potvrdil.

Podáním doručeným soudu dne 27. 11. 2017požádaa insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku II. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty p. Tereze anonymizovano , anonymizovano , bytem Sv. Čecha 166, 543 01 Vrchlabí, tj. osobě blízké-dceři dlužníka. K žádosti správce připojil žádost o povolení nabytí majetku z majetkové podstaty od p. Terezy anonymizovano (dcery dlužníka) ze dne 1. 11. 2017 jako osoby blízké s tím, že má k daným nemovitostem citovou vazbu. Osoba blízká nabídla cenu dle znaleckého posudku.

Insolvenční správce k návrhu předložil smlouvu o smlouvě budoucí-kupní , kde je stanovena cena za uvedené nemovitosti částkou 522.000 Kč a požádal soud o povolení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 IZ.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Soud o žádosti správce rozhodl v souladu s § 295 IZ a udělil mu souhlas ke zpeněžení ve výroku II. označených nemovitostí v působnosti věřitelského orgánu (§ 66 IZ).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové dne 20. prosince 2017

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková