KSHK 40 INS 5725/2015-B-12
Č.j.: KSHK 40 INS 5725/2015-B-12 /celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Aleš Javůrek, r. č. 670812/0408, Roudnice 200, 503 27 Roudnice a Simona Javůrková, r. č. 695107/3382, Roudnice 200, 503 27 Roudnice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků: Aleš Javůrek, r. č. 670812/0408, Roudnice 200, 503 27 Roudnice, a Simona Javůrková, r. č. 695107/3382, Roudnice 200, 503 27 Roudnice, pro Bc. Sabinu anonymizovano , anonymizovano , bytem 503 27 Roudnice 200, ohledně nemovitostí v obci a katastrálním území Roudnice, zapsaných na LV 350 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, a to:

pozemek parc.č. 115/34 o výměře 126 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 200-rodinný dům pozemek parc.č. 115/5 o výměře 835 m2-ostatní plocha,

za respektování pokynů 1. zajištěného věřitele, popř. 2. zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 18. 4. 2016, čj. KSHK 40 INS 5725/2015-A-25, zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Kamil Toman, Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové. Usnesením ze dne 10. 8. 2016, č.j.-B-6, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 5. 8. 2016 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty Bc. Sabině Javůrkové, dceři dlužníků, tj. osobě blízké, která svůj zájem deklarovala proto, že chce zajistit stávající bydlení svým rodičům i sobě. Dne 13. 9. 2016 soud obdržel žádost Br. Sabiny Javůrkové o prodej uvedených nemovitostí s tím, že si vyřizuje hypoteční úvěr.

Pokyny dotčených zajištěných věřitelů insolvenční správce soudu dosud nepředložil.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. isir.justi ce.cz

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

Soud o žádosti správce rozhodl v souladu § 293 IZ a povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 9. listopadu 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová