KSHK 40 INS 5579/2013-B-37
Č.j.: KSHK 40 INS 5579/2013-B-37 /celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka: MSP automatik, s. r. o., IČ 15057721, Pavla Hanuše 299, 500 02 Hradec Králové, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka MSP automatik, s. r. o., IČ 15057721, Pavla Hanuše 299, 500 02 Hradec Králové, pro Ing. Davida Hladíka, bytem Lukavec u Hořic 22, 508 01 Hořice, ohledně nemovitostí v obci a katastrálním území Nový Bydžov zapsaných na LV č. 3012 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, a to:

-objekt bydlení Nový Bydžov čp. 684 na pozemku st.p.č. 487 -jiná stavba Nový Bydžov čp. 720 na pozemku st.p.č. 2010 -průmyslový objekt bez čp/če na pozemku st.p.č. 475/3 -jiná stavba bez čp/če na pozemku st.p.č. 488/2 -pozemek st.p.č. o výměře 1191 m2, zastavěná plocha a nádvoří -pozemek st.p.č. 487 o výměře 532 m2, zastavěná plocha a nádvoří -pozemek st.p.č. 488/2 o výměře 159 m2, zastavěná plocha a nádvoří -pozemek st.p.č. 2010 o výměře 548 m2, zastavěná plocha a nádvoří -pozemek p.č. 449 o výměře 3040 m2, ostatní plocha, manipulační plocha -pozemek p.č. 468/2 o výměře 548 m2, ostatní plocha, jiná plocha -pozemek p.č. 469/9 o výměře 646 m2, ostatní plocha, jiná plocha.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Davidu Jánošíkovi, Gočárova 1105, 500 02 Hradec Králové, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 3012 (blížeji specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení) kupujícímu Ing Davidu Hladíkovi, Lukavec u Hořic 22, za kupní cenu ve výši 8.000.000 Kč.

III. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. a II. výroku zanikají jeho zpeněžením.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-A-29 ze dne 6. 6. 2013 zjistil soud úpadek dlužníka a zároveň rozhodl o jeho řešení konkursem.

Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. David Jánošík, Gočárova 1105/36, 500 02 Hradec Králové.

Podáním doručeným soudu dne 10. 11. 2014 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku I. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty Ing. Davidu Hladíkovi, bytem Lukavec u Hořic 22, 508 01 Hořice tj. osobě blízké podle § 22 o.z. V žádosti uvedl, že důvodem je skutečnost, že v druhém kole výběrového řízení byl Ing. David Hladík (syn jednatele dlužníka Pavla Hladíka) jediným uchazečem, který předložil nabídku kupní ceny ve výši 8.000.000 Kč, která odpovídá ceně dle znaleckého posudku a byla akceptována zajištěným věřitelem ČSOB, a.s.

Podáním doručeným soudu dne 4. 11. 2014 podal žádost o povolení výjimky sám Ing. David Hladík, který uvedl, že jeho nabídka byla vyhodnocena jako nejvyšší a kupní cenu již uhradil na účet organizátora výběrového řízení, společnosti PROKONZULTA a.s. Ke své žádosti přiložil stanoviska dvou členů věřitelského výboru s tím, že člen výboru ČSOB, a.s., který je zároveň zajištěným věřitelem, vyslovil souhlas s prodejem za uvedenou cenu dne 14. 10. 2014. Druhý z členů věřitelského výboru BREMA, s.r.o., vyslovil nesouhlas s udělením výjimky. Třetí z členů výboru se k prodeji a udělení výjimky nevyjádřil.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. a II. výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Soud o žádosti správkyně rozhodl v souladu s § 295 IZ a udělil jí souhlas ke zpeněžení ve výroku II. označených nemovitostí podle pokynu zástupce věřitelů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 21. listopadu 2014

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová