KSHK 40 INS 31902/2015-A-26
Č.j.: KSHK 40 INS 31902/2015-A-26/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou ve věci návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka: DENTER REAL s.r.o., IČO 28814487, Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 31902/2015-A-23 ze dne 31. 8. 2016, se mění tak, že se řízení n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 22. 12. 2015 byl doručen Městskému soudu v Praze návrh dlužníka DENTER REAL s.r.o., IČO 28814487, Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Usnesením č. j. MSPH 79 INS 31902/2015-A-8 ze dne 15. 1. 2016, které nabylo právní moci dne 3. 2. 2016, vyslovil Městský soud v Praze svou místní nepříslušnost a věc byla postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové.

Usnesením soudu č. j.:-A-14 ze dne 31. 3. 2016 byl dlužník vyzván na zaplacení zálohy ke krytí nákladů řízení ve výši 35.000 Kč a stanovil mu lhůtu ke splnění této povinnosti 5 dnů od právní moc usnesení. Současně ho poučil o následcích nesplnění výzvy, včetně možnosti zastavení řízení. Proti tomuto usnesení dlužník podal řádné a včasné odvolání, doručené soudu dne 28. 4. 2016. Vrchní soud o odvolání rozhodl usnesením č. j. 1 VSPH 961/2016-A-20 ze dne 22. 7. 2016, a to tak, že změnil usnesení soudu I. stupně tak, že výše zálohy bude činit částku 20.000 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 26. 7. 2016 (do datové schránky dlužníka bylo doručeno dne 9. 8. 2016).

Protože dlužník ve stanovené lhůtě zálohu na účet soudu nesložil, soud usnesením č. j. -A-23 ze dne 31. 8. 2016 insolvenční řízení zastavil.

Dne 16. 9. 2016 podal dlužník odvolání proti usnesení o zastavení řízení, zálohu zaplatil v požadované výši dne 6. 9. 2016. isir.justi ce.cz

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhověl a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 4. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková