KSHK 40 INS 31368/2013-B-28
Č.j.: KSHK 40 INS 31368/2013-B-28/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužnice Ludmily Havlíčkové, r. č. 675408/1730, IČO 64233090, Bříza 8, 503 12 Všestary, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenční správkyně

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Ludmily Havlíčkové, r. č. 675408/1730, IČO 64233090, Bříza 8, 503 12 Všestary, pro Víta anonymizovano , anonymizovano , bytem Bříza 8, 503 12 Všestary, ohledně nemovitostí v obci Všestary a katastrálním území Bříza u Všestar,

-pozemek označený jako pozemková parcela č. 68/2 o výměře 1224 m2, který vznikl rozdělením z pozemku označeného jako pozemková parcela č. 68/1 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 145-9706/2015

zapsáno na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové.

II. Soud uděluje insolvenční správkyni JUDr. Šárce Veskové, Palackého 359, 500 03 Hradec Králové, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to nemovitostí v obci Všestary a katastrálním území Bříza u Všestar

-pozemek označený jako pozemková parcela č. 68/2 o výměře 1224 m2, který vznikl rozdělením z pozemku označeného jako pozemková parcela č. 68/1 na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 145-9706/2015;

vše zapsáno na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové,

a to kupujícímu Vítu Havlíčkovi, anonymizovano , bytem Bříza 8, 503 12 Všestary, za kupní cenu ve výši 734.400 Kč, tj. za cenu 1 m2 á 600 Kč.

III. Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužnice před podpisem kupní smlouvy a manželé Pánkovi se současně vzdají věcného břemene zatěžující nemovitost, resp. její podstatnou část vzniklou rozdělením.

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. a II. výroku zanikají jeho zpeněžením.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2014, č. j. KSHK 40 INS 31368/2013-A-14, byl zjištěn úpadek dlužnice. Současně soud určil způsob řešení úpadku konkursem, který je projednáván jako nepatrný. Insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Šárka Vesková, Palackého 359, 500 03 Hradec Králové.

Podáním doručeným soudu dne 5. 5. 2015 požádala insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem ve výroku II. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty Vítu Havlíčkovi, bytem Bříza 8, 503 12 Všestary, synovi dlužnice, tj. osobě blízké podle § 22 o.z. V žádosti uvedla, že nemovitosti tvoří předmět zajištění pro Raiffeisenbank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a ČSOB, a.s. Tito zajištění věřitelé dali k rukám insolvenční správkyně pokyn ke zpeněžení nemovitostí synovi dlužnice za kupní cenu 2.501.000 Kč. V případě prodeje předmětného majetku synovi dlužnice se prarodiče manželé Pánkovi vzdají věcného břemen k podstatné části nemovitostí 2/. Vít Havlíček požádal dne 30. 3. 2015 soud o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Dále požádal o rozdělení nemovité věci 2/ tak, aby část nemovité věci 2/, která přímo přiléhá k nemovitým věcem 1/ a není vhodná k zastavění, byla zpeněžena společně s nemovitostmi 1/. Jedná se o cca 300 m2 a tato část se nachází v proluce mezi dvěma stavbami a manželi Pánkovými je využívána jako zeleninová zahrada. Insolvenční správkyně k návrhu předložila souhlas všech zajištěných věřitelů s prodejem uvedených nemovitostí osobě blízké dlužníku a požádala soud o povolení výjimky ve smyslu § 295 odst. 3 insolvenčního zákona. Podáním doručeným soudu dne 15. 9. 2015 insolvenční správkyně podala žádost o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s ohledem na změnu geometrického plánu, a to pro rozdělení pozemku č. 145-9706/2015 zpracovaným společností GEOŠRAFO s.r.o. ze dne 3. 9. 2015, se kterým vyslovil souhlas Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 15. 9. 2015 s tím, že pozemek označený jako pozemková parcela č. 68/1 byl rozdělen tak, že pozemek označený jako poz. parcela č. 68/1 má nově výměru 300 m2 a nově vzniklá pozemková parcela č. 68/2 má výměru 1224 m2. Vzhledem k tomu, že p. Vít Havlíček nabídl cenu převyšující znalecký posudek-151,72 Kč/m2 a požadavku zajištěných věřitelů, byl soudem udělen souhlas s výjimkou ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, čímž se naplňuje smysl insolvenčního zákona, tedy nejvyššího uspokojení věřitelů.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Soud o žádosti správkyně rozhodl v souladu s § 295 IZ a udělil jí souhlas ke zpeněžení ve výroku II. označených nemovitostí podle pokynu zajištěných věřitelů.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 25. září 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová