KSHK 40 INS 31132/2014-B-16
Č.j.: KSHK 40 INS 31132/2014-B-16/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenčním řízení dlužnice Radky Kašparové, r. č. 775217/5255, Slovanská 881, 543 01 Vrchlabí, o odvolání insolvenčního správce

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9.11.2015, č.j. KSHK 40 INS 31132/2014-B-11, se mění tak, že soud vyslovuje souhlas s tím, aby insolvenční správce Česká insolvenční v.o.s., IČO 28810341, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, provozovna: Svoboda nad Úpou 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, vydal zajištěnému věřiteli Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, výtěžek ze zpeněžení ve výši 161.467,32 Kč.

II. Insolvenčnímu správci soud ukládá: a. provést vydání výtěžku zpeněžení podle upraveného seznamu přihlášek nejpozději do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí b. zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele, jaká částka na ni byla vyplacena, event. jaká její zbývající část se vypořádá v rozvrhu c. podat soudu písemnou zprávu o provedeném vydání výtěžku do 30 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Insolvenčnímu správci se přiznává záloha na odměnu ve výši 19.732,68 Kč (včetně DPH).

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j.-A-6 ze dne 22. 12. 2014 zjistil soud úpadek dlužnice a povolil o řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Česká insolvenční v.o.s., IČ 28810341, Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, provozovna: Svoboda nad Úpou 301, 542 24 Svoboda nad Úpou. Usnesením ze dne 25. 5. 2015, č.j.-B-6, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře.

Dne 9.11.2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č.j.: č.j. KSHK 40 INS 31132/2014-B-11, kterým mimo jiné v souladu s návrhem insolvenčního správce vyslovil souhlas s vydáním výtěžku ze zpeněžení ve výši 158.359,30 Kč zajištěnému věřiteli Českomoravská stavební spořitelna, a.s. a přiznal insolvenčnímu správci zálohu na odměnu ve výši 19.352,70 Kč.

Dne 16.11.2015 bylo soudu doručeno podání insolvenčního správce, ve kterém sdělil, že v návrhu na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli došlo k omylu, který se promítl i do usnesení insolvenčního soudu, když předmětem zajištění, který byl zpeněžen, nebyla nemovitost, a to bytová jednotka č. 881/10, zapsaná na LV č. 4266, nacházející se v bytovém domě čp. 881, 882, na parcele st.č. 1553, 1554, vše zapsáno na LV č. 3655; podíl o velikosti 113/3600 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV č. 3655, podíl na bytovém domě čp. 881, 882 a na parcele st.č. 1553, 1554, vše zapsáno na LV č. 3655, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, ale zůstatek na účtu stavebního spoření č. 0865666004/7960 ve výši 181.200 Kč. V souvislosti s tím byly omylem uvedeny i náklady zpeněžení ve výši 3.488 Kč, které však ve skutečnosti náleží ke zpeněžování výše popsaných nemovitostí, jejichž zpeněžování v současné době teprve probíhá. Tato skutečnost se promítá i do výpočtu odměny, když částka určená k vydání zajištěnému věřiteli je při neexistenci nákladů spojených se správou a zpeněžením se vyšší a z ní procentuálně určená odměna insolvenčního správce se tak zvýší také.

Dne 25.11.2015 bylo soudu doručeno odvolání insolvenčního správce proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho změny, a to v souladu s obsahem svého předchozího podání doručeného soudu dne 16.11.2015.

Podáním doručeným soudu dne 21. 9. 2015 (doplněno podáním ze dne 29. 9. 2015) požádal insolvenční správce soud o souhlas s vydáním výtěžku ze zpeněžení nemovitostí, a to: bytová jednotka č. 881/10, zapsaná na LV č. 4266, nacházející se v bytovém domě čp. 881, 882, na parcele st.č. 1553, 1554, vše zapsáno na LV č. 3655; podíl o velikosti 113/3600 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV č. 3655, podíl na bytovém domě čp. 881, 882 a na parcele st.č. 1553, 1554, vše zapsáno na LV č. 3655, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Insolvenční správce v odvolání, kterým opravil i původní návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, uvedl, že přihlášená pohledávka věřitele Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČO 49241397, ve výši 602.350 Kč byla zajištěna zůstatkem na účtu stavebního spoření č. 0865666004/7960 ve výši 181.200 Kč jako předmětem zajištění. Pohledávka věřitele byla zjištěna v přihlášené výši s právem zajištěného věřitele na uspokojení nároku ze zpeněžení předmětu zajištění. Na základě pokynu zajištěného věřitele došlo ke zpeněžení výše uvedeného majetku za cenu 181.200 Kč. Z rozpisu nákladů spojených se zpeněžením majetku a nákladů spojených se správou zajištěného majetku po dobu probíhajícího řízení, jakož i z výpočtu odměny insolvenčního správce vyplývá, že náklady na zpeněžení předmětného majetku ani náklady se správou správce neúčtoval; odměna insolvenčního správce činí 19.732,68 Kč včetně DPH (z částky 181.200 Kč). Insolvenční správce tedy navrhl vydat zajištěnému věřiteli částku 161.467,32 Kč.

Návrh na vydání výtěžku zajištěného věřitele byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 7. října 2015, a to společně s poučením o možnosti podat námitky.

Podle § 298 mají zajištění věřitelé právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.

Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením, nestanoví-li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli. Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení, náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.

Vyhláška č. 488/2012 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách nutných nákladů pak v § 1 odst. 2 stanoví, že odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele činí 9 % z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli od 0-1 mil. Kč

Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle § 298 odst. 3 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 30 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví. V posuzovaném případě námitky podány nebyly.

Vzhledem k tomu, že napadené usnesení bylo na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, postupoval soud podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení v souladu s § 298 odst. 2 IZ, když návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli obsažený v podaném odvolání shledal věcně správným.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání proti tomuto usnesení však může podat pouze dlužník, insolvenční správce, zajištěných věřitel, jemuž má být výtěžek vydán a věřitelé, kteří proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podali námitky (§ 298 odst. 7 IZ).

V Hradci Králové dne 27. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová