KSHK 40 INS 29669/2015-A-5
Č.j.: KSHK 40 INS 29669/2015-A-5/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka: EL-Terno a.s., v likvidaci, IČO 25275607, nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, zahájené na návrh věřitele: SVAROG & Partners s.r.o., IČO 04056892, nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Vladimíru Plášilovi, Exekutorský úřad Praha 7, Tusarova 25, 170 00 Praha 7, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem nemovitostí, vedenou pod sp. zn. 063 EX 1364/08, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802966915, konstantní symbol 1148, soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 27.11.2015 bylo k návrhu věřitele: SVAROG & Partners s.r.o., IČO 04056892, nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, zahájeno insolvenční řízení na majetek dlužníka: EL-Terno a.s., v likvidaci, IČO 25275607, nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, když věřitel spojil návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na prohlášení konkursu na majetek dlužníka.

Podepsanému soudu byl dne 30.11.2015 doručen shora jmenovaným soudním exekutorem (dále jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení, uvedeného v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje navrhovateli provést exekuci vedenou pod sp. zn. 063 EX 1364/08.

V odůvodnění návrhu navrhovatel uvedl, že vede proti dlužníkovi, jako povinnému, exekuční řízení pod sp. zn. 063 EX 1364/08, přičemž vedením exekuce byl pověřen usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č. j. 3 Nc 5651/2008-6 ze dne 31.7.2008 JUDr. Vladimír Plášil. V rámci uvedeného exekučního řízení bylo usnesením soudního exekutora ze dne 14.5.2015 pod č.j. 063 EX 1364/08-101 (dražební vyhláška) nařízeno dražební jednání na den 30.6.2015 ve 12:00 hod., a to na dražbu věcí nemovitých povinného (zde dlužníka). Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 4139 pro obec a k.ú. Dobruška, které jsou tvořeny stavbou č. p. 17, stavba občanského vybavení, na parcele parc. č. 11 zapsané na LV č. 3657.

Dražební jednání bylo usnesením č. j. 063 EX 1364/08-121 odročeno na neurčito, neboť povinný prostřednictvím svého likvidátora dne 25.6.2015 podal před dražbou insolvenční návrh. Insolvenční řízení probíhalo u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 16765/2015. Usnesením ze dne 27.10.2015, č.j. KSHK 40 INS 16765/2015-A-12, bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení ze strany navrhovatele, toto usnesení nabylo právní moci dne 19.11.2015.

Jakmile pominuly důvody pro odročení dražebního jednání, byl usnesením soudního exekutora č. j. 063 EX 1364/08-145 nařízen nový termín dražby, a to na 30.11.2015 ve 13:00 hod. Soudní exekutor k tomu dále uvádí, že ke dni podání tohoto návrhu evidoval celkem šest registrovaných dražitelů, kteří pro případ dražby řádně složili i dražební jistotu.

Dne 27.11.2015 pak byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o dalším insolvenčním návrhu, tentokrát podaný věřitelem: SVAROG & Partners s.r.o., IČO 04056892, nám. F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška. Toto řízení je vedeno pod zde uvedenou spisovou značkou. Dražební jednání proto bylo opětovně odročeno, a to usnesením č. j. 063 EX 1364/08-171.

Soudní exekutor má tedy za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha obejít prodej nemovité věci v exekuci a uskutečnit zpeněžení nemovité věci v podmínkách insolvenčního řízení. Insolvenční návrh byl podán těsně před konáním dražebního jednání, přičemž hlavní deklarovanou motivací k tomuto kroku měla být vůle věřitele upřednostnit kolektivní uspokojení této pohledávky v insolvenčním řízení před individuálním uspokojením v řízení exekučním. Motivace jakéhokoli věřitele k takovémuto kroku soudnímu exekutorovi není zřejmá.

Ve své argumentaci dále tvrdí, že předběžné opatření nijak neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, bude-li následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek povinného, je soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 a 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení. Dále rovněž to, že pokud by úpadek zjištěn nebyl a k rozvrhu výtěžku by došlo v rámci exekučního řízení, ke zhoršení postavení věřitelů by také nijak nedošlo, neboť věřitelé mají v exekučním řízení možnost podle ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení. V rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí jako v insolvenčním řízení.

Shora uvedené argumenty soudní exekutor považuje za důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to zejména tu skutečnost, že prodejem nemovitého majetku povinného v exekučním řízení nikterak nedojde ke zhoršení postavení zajištěných věřitelů. Soudní exekutor odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.6.2013, č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19, kterým byla, dle jeho názoru, obdobná problematika rozhodnuta tak, že předběžné opatření nařízeno bylo.

Podle § 82 odst. 2 písm. b/ IZ může soud omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b/ a c/, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z výše uvedených skutečností lze dovodit, že dlužník vyvíjí snahu zamezit, příp. oddálit provedení dražby v daném exekučním řízení. Výše zmíněné argumenty navrhovatele lze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, na základě kterých by bylo žádoucí omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1 IZ, jak se navrhuje.

V uvedeném případě se nejedná o nutnost zabránit změnám v rozsahu majetku, protože soud dále rozhodne o návrhu; pokud soud návrhu vyhoví, pak po prodeji v rámci exekučního řízení exekutor vydá výtěžek insolvenčnímu správci. Pokud soud rozhodne jinak, zabrání v tomto běžícím řízení obstrukcím a věřitelé budou uspokojeni stejným poměrem jako v insolvenčním řízení. Proto dražba může proběhnout. O insolvenčním návrhu samotném soud následně rozhodne.

Insolvenční soud na základě výše uvedených skutečností shledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že zcela vyhovuje návrhu navrhovatele a umožňuje soudnímu exekutorovi provést výše zmíněnou exekuci.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovatelce uložena povinnost k zaplacení 1.000 Kč soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ).

V Hradci Králové dne 2. prosince 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková