KSHK 40 INS 27441/2013-13-24
:.) v brr 1 wvo/ LUlf D JD

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Jindřicha Havlovce a soudců ]UDr. Mchala Kubina a ]UDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano bytem Dlouhá 577, 541 02 Trutnov

[) odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j KSHK 40 INS 27441/2013 B-24 ze dne 15. září 2017 takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.. j. KSHK 40 INS 27441/2013-13-24 ze dne

15. září 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) zrušil oddlužení dlužnice Petry anonymizovano (bod 1. výroku), insolvenční řízení zastavil (bod Il. výroku), insolvenční správkyni Ing. Hanč Slavíkově určil odměnu ve výši 47 608 Kč s tím, že co do částky 354 295 Kč byla uhrazena v průběhu řízení (bod Ill. výroku), vyslovil, že dluh na odměně a hotových výdajích insolvenční správkyně ve výši 13 313 Kč bude vyplacen z rozpočtových prostředků insolvenčního soudu (bod IV. výroku) a současně zprostil insolvenční správkyni funkce (bod V. výroku).

V odůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením č. j KSHK 40 INS 27441/2013-A 10 z 23. 12. 2013 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddluženírn a usnesením č. j. KSI IK 40 INS 27441 / 2013-1337 ze 14. 4. 2014 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, nebot předpoklad uspokojení pohledávek věřitelů by činil za pět let 34 % z dobrovolného plnění dlužnice ve výši 2 500 Kč, když majetek dlužnice tvoH jen movité věci osobní potřeby. Konstatoval, že povinnosti dlužnice po dobu trvání účinků oddlužení plněním splátkového kalendáře jsou zakotvenv v 5 412 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ).

Podáním doručeným dne 5. 11. 2015 insolvenční správkyně zaslala zprávu o dosavadní činnosti za období od května do října 2015, z níž insolvenční soud zjistil, že dlužnice uhradila věřitelům 2,35 %, přičemž by mělo být v 18 splátkách uhrazeno minimálně 9 %, splátky za srpen a září 2015 po 1 000 Kč (celkem 2 000 Kč) byl;7 použity k částečné úhradě odměny insolvenční správkyně, když jen dluh na této odměně k uvedenému datu činil 6 534 Kč.

Insolvenční soud konstatoval, že 13. 11. 2015 dlužníci informoval o nedostatečném plnění oddlužení a zároveň ji vyzval k nápravě. Podánírn doručeným soudu dne 25. 11. 2015 dlužnice požádala o snížení měsíčních splátek z důvodu špatné Enanční situace. Insolvenční správkyně k této žádosti uvedla, že dlužnice podmínky oddlužení neplní a v kontextu nerozumí jejímu podání, žádá li o snížení splátek, které neplatí.

Podáním z 28. 4. 2016 insolvenční správkyně zaslala zprávu o dosavadní činnosti za období od listopadu 2015 do dubna 2016, podle níž dlužnice uhradila 2,58 %, přičemž by mělo být v 24 splátkách uhrazeno minimálně 12 %. V měsících únor, březen a duben 2016 byla na účet majetkové podstaty připsána celková částka ve výši 8 989 Kč, jež byla použita k úhradě dluhu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10. s vspn 1996/2017 na odměně insolvenční správkyně a částka 521 Kč byla použita k přerozdělení mezi věřitele. Ve zprávě z 2. 11. 2016 insolvenční správkyně informovala o dosavadní činnosti v období od května do Ejna 2016, podle níž dlužnice uhradila 2,58 %, přičemž by mělo být v 30 splátkách uhrazeno minimálně 15 %. V měsíci červnu 2016 byla na účet majedíové podstaty připsána částka 2 000 Kč, jež byla použita k částečné úhradě odměny insolvenční správkyně, přičemž k datu 31. 10. 2016 dluh na odměně insolvenční správkyně činil 4 534 Kč.

Insolvenční soud pokračoval, že 8. 11. 2016 informoval dlužníci o nedostatečném plnění oddlužení a zároveň ji vyzval k jeho nápravě. Ve věci naHdil jednání na den 15. 9. 2017, jehož se zúčastnila insolvenční správkyně, dlužnice se k jednání nedostavila, Insolvenční správkyně soudu předložila aktuám Zprávu s tím, že za celou dobu trvání oddlužení (40 měsíců) byla zaplacena věřitelům pouze částka 5 906 Kč, což činí 2,58 % všech nezajištěných závazků a dluh na odměně a hotových výdajích insolvenčního správce činí 12 824 Kč a navrhla, aby bylo oddlužení dlužnice zrušeno a insolvenční řízení zastaveno, nebot dlužnice nemá žádný majetek, aby mohl být proveden konkurs.

Cituje Š 418 odst. 1 až 7 a Š 405 odst. 1 a 2 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017, insolvenční soud uzavřel, že dlužnice neplní podmínky schváleného oddlužení, schválené oddlužení dlužnice proto zrušil a podle Š 418 odst. 5 IZ řízení zastavil. Insolvenční správkyni přiznal odměnu a náhradu hotových výdajů za období od úpadku, tj. od prosince 2013 do doby rozhodnutí o zrušení oddlužení, tj. do 15. 9. 2017, takže má nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 41 měsíců ve výši 47 608 Kč s tím, že v neuhrazené části těchto nároků, tj 13 313 Kč dlužnicí bude tato částka hrazena insolvenčním soudem.

Toto usnesení napadla dlužnice v zákonem stanovené lhůtě odvoláním s návrhem, aby jí bylo umožněno dále pokračovat v oddlužení. Uvedla, že žádá, aby jí byla pEslušná částka srážena ze mzdy, jež pobírá od zaměstnavatele Pekárny a cukrárny Náchod, as., ve vyši cca 12 000 Kč měsíčně. Pobírá od státu dávky, a to 3 100 Kč pHspěvek na bydlení a 600 Kč přídavek na ďtě. Platí nájemné 9 000 Kč a elektřinu 1 100 Kč, dále splácí dluh Úřadu práce 400 Kč měsíčně, jehož celková výše čM 25 000 Kč,

Zije sama s dcerou ve společné domácnosti.

Vrchní soud v Praze nařídil jednání, přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle Š 418 IZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku naíJĚen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursern také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle 5 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

J vorm I?:IU; LUII dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Z uvedeného plyne, že Š 418 IZ vymezuje podmínky, za nichž lze dlužníku zrušit oddlužení a řízení zastavit, nejsou lí splněny podmínky pro to, aby byl dlužníkův úpadek řešen konkursem.

Odvolací soud vyzval dlužníci, aby zaslala doklady o svých aktuálních pEjmech, z nichž by bylo lze usuzovat o její nabídce pro splnění splátkového kalendáře, předložila pracovní smlouvu a sdělila, na základě jakého rozhodnutí splácí dluh Úřadu práce 25 000 Kč a tyto listiny předložila v originále při nařízeném jednání 17. 1. 2018 stím, že dle předběžného propočtu by pro zbývající období splátkového kalendáře (počítáno od záH 2017) měla hradit měsíčně minimálně 5 200 Kč.

Na tuto výzvu dlužnice nijak nereagovala. Při jednání před odvolacím soudem 17. 1. 2018 předložila toliko pracovní smlouvu uzavřenou se zaměstnavatelem Pekárny a cukrárny Náchod, a.s., ve znění doplňků, z nichž odvolací soud zjistil, že je dlužnice zaměstnána u této společnosti od 2. 3. 2015 s místem výkonu práce Trutnov, a že dle platového výměru jí byla od 1. 1. 2017 stanovena hodinová mzda ve výši 70 Kč při týdenním pracovním úvazku 37,5 hodiny a prémie dle prémiového předpisu. Dlužnice sdělila, že její čistý pEjem s odměnami dosahuje okolo 12 000 Kč měsíčně, a že není v jejích možnostech navýšení příjmů darovací smlouvou či smlouvou o důchodu uzavřenou s třetí osobou, úpadek řešit konkursem nechce a trvá na oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Ze sdělení Úřadu práce, pracoviště Trutnov, ze dne 15. 1. 2018 odvolací soud dále zjistil, že dlužnice splácí přeplatek na dávce hmotné nouze pňspěvek na živobytí, jenž činil 24 700 Kč, k datu vystavení potvrzení dlužnice uhradila 10 000 Kč, zbývá zaplatit 14 700 Kč.

Ze sdělení insolvenční správkyně z 21. 12. 2017 (dokWent 13-32) odvolací soud dále zjistil, že dlužnice za 41 měsíců splátkového kalendáře uhradila nezajištěným věřitelům 5 908 Kč, což představuje 2,58 % všech pohledávek těchto věřitelů, poslední splátku 500 Kč obdržela 13. 10. 2017, dluh na záloze na její odměnu a hotových výdajích činí 14 402 Kč, o aktuální výši dluhu dlužnice vůči

Úřadu práce nemá žádné informace.

Z insolvenčního spisu plyne, že dlužnice dlouhodobě, fakticky od počátku schváleného oddlužení splátkovým kalendářem neplní měsíční splátky a není dán předpoklad, že by uhradila nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich zjištěných pohledávek a uhradila nároky insolvenční správkyně. Okolnost, že za 41 měsíců dlužnice uspokojila věřitele v rozsahu 2,58 %, přestože by mělo být plněno v rozsahu minimálně 20 % a že dluží i na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně 14 402 Kč, jen tuto skutečnost potvrzují. Dlužnice ani v odvolání nedoložila výši svých příjmů ze zaměstnání, a pokud tvrdila, že dosahuje výdělku cca 12 000 Kč měsíčně čistého, bylo by z něj možné provést měsíční srážku s ohledem na jedno vyživované dítě cca 2 870 Kč měsíčně. Dlužníci pak vznikl dluh v průběhu oddlužení ve smyslu Š 418 odst. 1 písm. c) vůči Úřadu práce ve výši 24 700 Kč za neoprávněně pobírané dávky, aniž by tuto skutečnost oznámila insolvenční správkyni a insolvenčnímu soudu; z něho uhradila toliko 10 000 Kč. Z uvažované měsíční srážky ze mzdy po odečtení nároků insolvenční správkyně (1 089 Kč) by zbývalo k uspokojení nezajištěných věřitelů toliko cca 1 870 Kč. Vedle toho má dlužnice povinnost splácet měsíčně Úřadu práce 400 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

17.

18.

3 VSPI I 1996/2017

Vycházel li tedy insolvenční soud při schválení oddlužení z předpokladu, že dlužnice by měla měsíčně splácet minimálně 2 500 Kč, pak jakékoliv úvahy o tom, aby dlužníci bylo umožněno pokračovat ve splátkovém kalendáři, nejsou namístě, nebot by dlužnice za jeho zbývajících 16 měsíců (počítáno od února 2017) měla uhradit nezajištěným věřitelům cca 68 563 Kč (30 % z částky zjištěných pohledávek 228 779,21 Kč). Pokud uhradila toliko 5 905 Kč, zbývá jí uhradit věřitelům 62 728 Kč plus měsíční odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně 1 089 Kč, tj. 17 424 (16 X 1089 Kč), neuhrazenou část těchto nároků 14 402 Kč, tj za zbývajících 16 měsíců celkemf94 554 Kč, taůe by dlužnice měla měsíčně splácet cca 5.910 Kč. Vedle toho splácí 400 Kč měsíčně Úřadu práce. Náklady na domácnost dlužnice stanovila částkou 10 100 Kč měsíčně, na níž je jí přispíváno částkou 3 100 Kč měsíčně. Má-li dlužnice celkové pEjmy ze zaměstnání a z dávek cca 15 700 Kč, pak není reálný jakýkohv předpoklad, že by dlužnice dostála závazkům ze splátkového kalendáře, nebot: měsíční splátky cca 6 310 Kč (5 910 + 400 Kč) a její náklady na domácnost (10 100 Kč) to neumožňují. A to ani při úvaze dlužnice, že by poskytla ke splátce celý pEspěvek na bydlení 3 100 Kč, jenž by se srážkou ze mzdy 1 870 Kč tyto splátky nepokryl.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem dospěl k závěru, že návrhu dlužnice nelze vyhovět a její úpadek nelze ani řešit konkursem. Je zřejmé, že ekonomická nabídka dlužnice pro zbývající období splátkového kalendáře je zcela nedostačující k tomu, aby jí bylo umožněno pokračovat v oddlužení splátkovým kalendářem. Dále je též namístě závěr, že dlužnice v insolvenčním řízení neplní podstatné povinnosti schváleného oddlužení, nebot? nepředkládala doklady o svém pEjmu, neoznámila nástup do zaměstnání u shora označeného zaměstnavatele, ani změny adresy, jak jí bylo uloženo, opakovaně nereagovala na výzvy insolvenčního soudu (z 22. 12. 2015 dokument B-13, z 25. 1. 2016 dokument B+15 a z 8. 11. 2016-dokumént B 18), na nařízené jednání o zrušení oddlužení se dne 15. 9. 2017 k insolvenčnímu soudu bez omluvy nedostavila a nijak svou situaci ohledně neplnění splátkového kalendáře nevysvětlila. Vedle toho dlužníci vznikl v průběhu splátkového kalendáře dluh ve výši neoprávněně pobíraných sociálních dávek (Š 418 odst, 1 písm. c/ IZ), jež je povinna vrátit. Insolvenční soud správně posoudil jednání dlužnice a správně postupoval podle 5 418 odst. 5 IZ, když schválené oddlužení dlužnice zrušil a řízení zastavil, nebot nenastala žádná ze skutečnosti předvídaná v Š 418 odst. 4 IZ, aby byl úpadek dlužnice event. řešen konkursem.

Na základě výše uvedeného proto odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle Š 219 o.s.ř. potvrdil. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání ve lhůtě 2 měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu prostřednictvím soudu prvního stupně, jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má lí být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, 5 239 a Š 240 odst. 1 o.s.ř.).Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem ($ 74 odst. 2 IZ).

Praha 1 7. ledna 201 8 Íf' * a,

JUDr. Jindřich l Iavlovec vr. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vijť/