KSHK 40 INS 26397/2014-B-21
č. j. KSHK 40 INS 26397/2014-B-21/celk. 2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Jan Hořínek, rodné číslo 610414/2088, bytem Víska 31, 583 01 Chotěboř Hedvika Hořínková, rodné číslo 635502/2432 bytem Víska 31, 583 01 Chotěboř

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenční správkyně

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků: Jan Hořínek, rodné číslo 610414/2088, bytem Víska 31, 583 01 Chotěboř a Hedvika Hořínková, rodné číslo 635502/2432, bytem Víska 31, 583 01 Chotěboř, pro Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Víska čp. 31, 583 01 Víska, ohledně nemovitostí v obci Víska a katastrálním území Víska u Chotěboře, zapsaných na LV č. 568, v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to: -pozemek parc. č. st. 30/1 o výměře 176 m2-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Víska čp. 31-rodinný dům; stavba stojí na pozemku p. č. st. 30/1 -pozemek parc. č. 249/3 o výměře 96 m2-trvalý travní porost, zemědělský půdní fond -pozemek parc. č. 249/4 o výměře 29 m2-zahrada, zemědělský půdní fond.

II. Soud uděluje insolvenční správkyni GERENTEA v.o.s., IČO 24131717, sídlem Obeciny 3013, 760 01 Zlín, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníků mimo dražbu, a to v obci Víska a katastrálním území Víska u Chotěboře, zapsaných na LV č. 568, v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to: -pozemek parc. č. st. 30/1 o výměře 176 m2-zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Víska čp. 31-rodinný dům; stavba stojí na pozemku p. č. st. 30/1 -pozemek parc. č. 249/3 o výměře 96 m2-trvalý travní porost, zemědělský půdní fond -pozemek parc. č. 249/4 o výměře 29 m2-zahrada, zemědělský půdní fond,

kupujícímu p. Milanu Hořínkovi, anonymizovano , bytem Víska čp. 31, 583 01 Víska, za kupní cenu ve výši 270 000 Kč.

III. Kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. a II. výroku zanikají jeho zpeněžením.

Odůvodnění:

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Horáčková. isir.justi ce.cz

1. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 11. 2014, č. j. KSHK 40 INS 26397/2014-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníků. Současně soud povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenční správkyní byla ustanovena GERENTEA v.o.s., IČO 24131717, sídlem Obeciny 3013, 760 01 Zlín, provozovna: Havlíčkovo náměstí 158, 580 01 Havlíčkův Brod. Usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j.-B-7, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Funkci věřitelského orgánu vykonává soud. 2. Podáním doručeným soudu dne 20. a 21. 12. 2017 požádala insolvenční správkyně o udělení souhlasu s prodejem ve výroku II. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty p. Milanu Hořínkovi, anonymizovano , bytem Víska čp. 31, 583 01 Víska (bratrovi dlužníka) tj. osobě blízké. K tomu uvedla, že žadatel disponuje příslušnou finanční částkou určenou ke koupi nemovitostí a přiložil čestné prohlášení p. Milana anonymizovano , že částku 270 000 Kč má k dispozici v hotovosti. 3. Pan Milan Hořínek svým podáním ze dne 31. 10. 2017 požádal o povolení výjimky k nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníků s tím, že hodlá pomoci bratrovi a jeho rodině v těžké životní situaci. 4. Nemovitosti tvoří předmět zajištění pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky a SMART HYPO s.r.o. Insolvenční správkyně dne 2. 2. 2018 doložil souhlasné stanovisko s prodejem zajištěného věřitele SMART HYPO s.r.o. 5. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. 6. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení. 7. Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. 8. Soud o žádosti správkyně rozhodl v souladu s § 295 IZ a udělil jí souhlas ke zpeněžení ve výroku II. označených nemovitostí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové 6. února 2018

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Martina Horáčková.