KSHK 40 INS 25669/2013n..-f TULI Luřff Hui-U u au

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDL Petrem Trebanckým, Ph.D., LL.M., v insolvenční věci věřitelky: Česká republika-Okresní správa sociálního zabezpečení Hradec Králové, ICO 00006963 sídlem Slezská 839, 502 00 Hradec Králové dlužníce: Jitka anonymizovano , anonymizovano bytem Barchov 2, PSC 504 01 Bachrov, o odvolání věřitelky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. června 2011 č. j. KSHK 40 INS 25669/2013 13 22, takto:.

Odvolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Napadcným usnesením Krajs ; soud v Hradci Králové vzal na vědomí splnění oddlužení dlužnice (bod 1. výroku), schválil vyúčtování odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ]UDr. Petra Wildta, Ph.D. (dále jen správceíů ve výši 45 738 Kč včetně DPH (bod ll. výroku), zprostil správce funkce (bod lll. vyroku), osvobodil dlužníci od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, vnémž dosud nebyly uspokojeny s tím, že se osvobození vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se vinsolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak učinit měli, jakož i na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníci pro tyto pohledávky právo postihu (bod IV. výroku) a zrušil povinnost plátce mzdy dlužníce České pošty, 5. p. provádět ze mzdy dlužníce nebo jiných příjmů srážky pro účely insolvenčního řízení (bod V. výroku).

Proti bodu W. výroku tohoto usnesení se věřitelka v zákonem stanovené lhůtě odvolala. Podáním ze dne 18. 9. 2017 doručeným soudu prvního stupně téhož dne (č. d. 13 30) vzala však své odvolání zpět

Podle Š 207 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s Š 7 zákona č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém pHpadě odvolací soud odvolací řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že včřitelka vzala své odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, odvolací soud řízení o jejím odvolání podle Š 207 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s 5 218c o.s.ř. za použití $ 7 insolvenčního zákona zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípusmé. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(g 71 odst. 2 12).

Praha 30, ledna 2018

JUDr. Peter Trebancký, Ph.D., LL.M., v_n předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr líný