KSHK 40 INS 25606/2014
KSHK 40 INS 25606/2014 29 NSČR 58/2018-A-73

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem V insolvenční včci dlužníka Vladimíra Čepelky, narozeného 6. března 1963, bytem ve Rtyni vPodkrkonoší, Cesta Osvobození 362, PSČ 542 33, zastoupene'ho JUDr. Janem Malým, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, vedene' u Krajského soudu vHradci Králove' pod sp. zn. KSHK 40 INS 25606/2014, o insolvenčním návrhu věřitele Víta Duška, narozene'ho 6. září 1971, bytem v Praze 4 Kamýk, Papímíkova 619/3, PSČ 142 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. ledna 2016, č.j. KSHK 40 INS 25606/2014, 1 VSPH 2102/2015 A 50, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka (Vladimíra Čepelky) usnesením ze dne 7. ledna 2016, č. j. KSHK 40 INS 25606/2014, 1 VSPH 2102/2015-A-50, potvrdil vnapadených bodech I. a II. výroku usnesení ze dne 8. září 2015, č. j.-A-29, jímž Krajský soud v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ) mimo jiné zjistil úpadek dlužníka (bod 1. výroku) a prohlásil konkurs na jeho majetek (bod 11. výroku).

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-S 3).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnicke' vzdělání (& 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, dále též jen o. s. ř. ).

Insolvenční soud usnesením ze dne 26. dubna 201 6, č. j.-A-54, vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení nedostatek povinne'ho zastoupení odstranil. Dovolatel podáním ze dne 11. května 2016 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně jeho žádosti vyhověl a usnesením ze dne 23. listopadu 2017, č. j.-A-70, mu ustanovil zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Jana Male'ho, advokáta.

Přestože posledně označene' usnesení bylo dovolateli doručeno dne 29. listopadu 2017 a ustanovene'mu zástupci dne 27. listopadu 2017, nebyl nedostatek povinneho zastoupení dosud odstraněn.

Podle ustanovení 5 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu sveho oprávnění stanovene'ho zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2 písm. a/). Dovolání musí být (v případě dovolatele-fyzické osoby) sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v š 21, 21a, 21b, anebo v % 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 4).

Podle ustanovení % 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, vjakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (% 237 až 23 8a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v 5 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (% 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Požadavek povinného zastoupení přitom není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být tímto advokátem sepsáno. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve lhůtě podle % 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil. Pokud se tak nestane, podmínka povinného zastoupení advokátem není splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2000, pod číslem 64, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2017, sp. zn. 27 Cdo 2854/2017).

Jelikož povinné zastoupení advokátem je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritomě projednat, a ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo, Nejvyšší soud podle ustanovení % 241b odst. 2 věta před středníkem, % 104 odst. 2 a % 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného usnesení je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 29. září 2017 (článek 11 bod 2. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2018

Mgr. Milan Polášek v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková