KSHK 40 INS 2482/2016-P-1
Č. j.: KSHK 40 INS 2482/2016-P-1-7/celk.2

USN ESEN Í

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků Ing. Jana Lojdy, r. č.: 630601/2064, IČO 62716727, V Zátiší 1669, 547 01 Náchod a Gabriely Lojdové Adlofové, r. č.: 685125/0098, IČO 60898321, V Zátiší 1669, 547 01 Náchod, o odvolání věřitele Sano, a.s., IČO 24256765, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4-Nusle, pr. zást.: JUDr. Zbyněk Jiroušek, advokát, Táborská 65/29, 140 00 Praha 4-Nusle

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 2482/2016-P-1-5 ze dne 27. 9. 2016, se mění tak, že přihláška věřitele: Sano, a.s., IČO 24256765, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4-Nusle, doručená soudu dne 23. 2. 2016, za dlužníky Ing. Janem Lojdou, r. č.: 630601/2064, IČO 62716727, V Zátiší 1669, 547 01 Náchod a Gabrielou Lojdovou Adlofovou, r. č.: 685125/0098, IČO 60898321, V Zátiší 1669, 547 01 Náchod, ve výši 724.078 Kč, se n e o d m í t á .

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Od ůvo d ně n í:

Dne 23. 2. 2016 přihlásil věřitel Sano, a.s., IČO 24256765, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4-Nusle do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 3.012.672 Kč (vykonatelná co do částky 905.000 Kč). Na přezkumném jednání dne 29. 4. 2016 popřeli dlužníci pravost pohledávky co do výše 2.012.672 Kč a insolvenční správce co do výše 1.956.750 Kč.

Dne 8. 8. 2016 bylo soudu doručeno podání, ve kterém věřitel sdělil, že svou přihlášenou pohledávku bere částečně zpět, a to co do výše 1.232.672 Kč. Soud vzal toto zpětvzetí na vědomí usnesením č. j.-3 ze dne 11. 8. 2016 a v rozsahu zpětvzetí ukončil účast věřitele v řízení. Věřitel tak zůstal účastníkem řízení pro pohledávku ve výši 1.780.000 Kč, z toho 724.078 Kč popřená nevykonatelná část.

Dne 27. 9. 2016 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č. j. KSHK 40 INS 2482/2016-P-1-5, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele v částce 724.078 Kč s tím, že dne 3. 8. 2016 bylo věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pravosti jeho přihlášené pohledávky a o důvodech tohoto popření v souladu s § 197 odst. 2 a 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). isir.justi ce.cz

Dále soud uvedl, že insolvenčním soudem bylo zjištěno, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce věřitele skončila dne 18. 8. 2016. Věřitel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal.

Dne 9. 8. 2016 podal věřitel u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti a výše popřené pohledávky. Incidenční řízení je vedeno pod sp. zn. 40 ICm 2847/2016.

Dne 3. 10. 2016 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že žalobu na určení existence insolvenčním správce popřené pohledávky podal u insolvenčního soudu řádně a včas a soud tuto žalobu přijal a zaevidoval.

Insolvenční soud opomenul podání takovéto žaloby a nedopatřením vydal usnesení č. j. KSHK 40 INS 9035/2015-P-15-3 ze dne 27. 9. 2016, kterým byla přihláška pohledávky částečně odmítnuta a účast věřitele byla v rozsahu odmítnuté pohledávky v insolvenčním řízení ukončena.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 3. listopadu 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová