KSHK 40 INS 24430/2013-A-10
Čj. KSHK 40 INS 24430/2013-A-10/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou, v insolvenční věci dlužníka Jiřího Rudolfa, r. č. 640326/0699, IČ 46510206, U Studénky 1288, 509 01 Nová Paka

takto:

Usnesení Krajského soud v Hradci Králové čj. KSHK 40 INS 24430/2013-A-8 ze dne 15. 10. 2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 3. září 2013 podal dlužník u insolvenčního soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Protože k návrhu nebyly připojeny zákonem předepsané přílohy, byl dlužník usnesením čj.-A-6 ze dne 4. 10. 2013 vyzván k doplnění návrhu s tím, aby soudu předložil aktuální pracovní smlouvu a průměrný čistý příjem za rok 2013 a doložil znalecký posudek na nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, vzhledem k tomu, že v insolvenčním návrhu navrhuje jako způsob řešení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno vložením do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky dne 8. 7. 2013.

Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh dlužníka neobsahoval všechny zákonem stanovené náležitosti, byl nesrozumitelný, neurčitý a neúplný a vady návrhu nebylo možno odstranit výzvou podle § 43 odst. 1 o.s.ř., insolvenční soud v souladu s § 128 odst. 1 IZ návrh dlužníka usnesením čj.-A-8 ze dne 15. 10. 2013 odmítl pro vady.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník v mezidobí zaslal soudu požadovaný znalecký posudek na nemovitost v jeho vlastnictví, lze účely insolvenčního zákona naplnit.

Dne 8. 11. 2013 bylo soudu doručeno odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 10. 2013, čj.-A-8.

Na základě shora uvedeného a dle občanského soudního řádu rozhodl soud, jak je uvedeno ve výroku a odvoláním napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 22. listopadu 2013

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková