KSHK 40 INS 23739/2014-A-5
Č.j.: KSHK 40 INS 23739/2014-A-5-3/celk.3

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , IČ: 66266556, Golčův Jeníkov-Stupárovice 1, 582 02 Golčův Jeníkov-Stupárovice, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Veronice Jakubovské, Exekutorský úřad Kutná Hora, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 192 EX 64/11, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 23739/2014 deponován na depozitním účtu soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802373914, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 1.9.2014 bylo k návrhu dlužníka Josefa anonymizovano z Golčova Jeníkova-Stupárovic zahájeno insolvenční řízení, když dlužník spojil návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení.

Podepsanému soudu byl dne 4.9.2014 doručen shora jmenovaným soudním exekutorem (dále jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení, uvedeného v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje navrhovateli provést exekuci vedenou pod sp. zn. 192 EX 64/11.

V odůvodnění návrhu navrhovatel uvedl, že vede proti dlužníkovi, jako povinnému, exekuční řízení pod sp. zn. 192 EX 64/11, přičemž vedením exekuce byla pověřena usnesením Okresního soudu v Havlíčkově Brodě č. j. 27 EXE 929/2011-10 ze dne 29.6.2011 JUDr. Ján Locek, kterému zanikl výkon jeho úřadu ke dni 28.2.2014 a jeho nástupcem se stala svým jmenováním do funkce soudního exekutora Mgr. Veronika Jakubovská, se sídlem Vocelova 394, 284 01 Kutná Hora. V rámci uvedeného exekučního řízení bylo usnesením soudního exekutora ze dne 14.8.2014 pod č.j. 192 EX 64/11-126 (dražební vyhláška) nařízeno dražební jednání na den 17.9.2014, a to na dražbu věcí nemovitých povinného (zde dlužníka), které se nachází ve společném jmění manželů s Lenkou anonymizovano , r.č.: 775617/2622, Stupárovice 1, 582 82 Golčův Jeníkov.

Předmětem dražby jsou nemovitosti povinného zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV č. 446 pro obec Golčův Jeníkov a k.ú. Stupárovice, které jsou tvořeny pozemkem st. 34-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez č.p., zem. stav. pozemkem st. 36-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Stupárovice č.p. 1, rod. dům, pozemkem 42-ostatní plocha, pozemkem 47/1-ostatní plocha, pozemkem 47/2-ostatní plocha a pozemkem 1317-ostatní plocha.

Dlužník podává insolvenční návrh opakovaně, když již dříve podal tři insolvenční návrhy bezprostředně před termínem dražby (insolvenční řízení vedeno pod sp. zn. 40 INS 16563/2012, 40 INS 628/2013 a 40 INS 31081/2013), přičemž soudní exekutor byl nucen dražbu vždy odročit. Všechny tyto dříve podané návrhy byly následně usnesením insolvenčního soudu odmítnuty pro svou neúplnost, nesrozumitelnost, neurčitost-neobsahovaly vylíčení skutečností, které by potvrdily tvrzený úpadek dlužníka a rovněž neobsahovaly náležitosti, s jejichž tvrzením a doložením IZ spojuje zjištění úpadku dlužníka. Tímto postupem se vždy podařilo dlužníkovi o několik měsíců oddálit zpeněžení svého majetku, když soudní exekutor nemohl dražbu provést.

Soudní exekutor má tedy za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinného mařit exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, neboť insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, a to konkrétně až po vyčerpání opravných prostředků v exekučním řízení, které exekuční řízení prodlužovaly a zejména až po vydání dražební vyhlášky bezprostředně před termínem dražby. Zjevně tedy bylo úmyslem povinného zamezit provedení dražby. K tomu, že se jedná pouze a výlučně o obstrukční insolvenční návrh svědčí i skutečnost, že povinný podává insolvenční návrh opakovaně, když již dříve podal insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby, přičemž soudní exekutor byl nucen dražbu odročit a tento návrh byl pro vady odmítnut.

Ve své argumentaci dále tvrdí, že předběžné opatření nijak neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, bude-li následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek povinného, je soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 a 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení. Dále rovněž to, že pokud by úpadek zjištěn nebyl a k rozvrhu výtěžku by došlo v rámci exekučního řízení, ke zhoršení postavení věřitelů by také nijak nedošlo, neboť věřitelé mají v exekučním řízení možnost podle ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení. V rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí jako v insolvenčním řízení.

Shora uvedené argumenty soudní exekutor považuje za důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to zejména tu skutečnost, že prodejem nemovitého majetku povinného v exekučním řízení nikterak nedojde ke zhoršení postavení zajištěných věřitelů. Soudní exekutor odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.6.2013, č.j. KSOS 25 INS 8199/2013, 3 VSOL 355/2013-A-19, kterým byla, dle jeho názoru, obdobná problematika rozhodnuta tak, že předběžné opatření nařízeno bylo.

Podle § 82 odst. 2 písm. b/ IZ může soud omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b/ a c/, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z výše uvedených skutečností lze dovodit, že dlužník vyvíjí snahu zamezit, příp. oddálit provedení dražby v daném exekučním řízení. Výše zmíněné argumenty navrhovatele lze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, na základě kterých by bylo žádoucí omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1 IZ, jak se navrhuje.

V uvedeném případě se nejedná o nutnost zabránit změnám v rozsahu majetku, protože soud dále rozhodne o návrhu; pokud soud návrhu vyhoví, pak po prodeji v rámci exekučního řízení exekutor vydá výtěžek insolvenčnímu správci. Pokud soud rozhodne jinak, zabrání v tomto běžícím řízení obstrukcím a věřitelé budou uspokojeni stejným poměrem jako v insolvenčním řízení. Proto dražba může proběhnout. O insolvenčním návrhu samotném soud rozhodne následně.

Insolvenční soud na základě výše uvedených skutečností shledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že zcela vyhovuje návrhu navrhovatele a umožňuje soudnímu exekutorovi provést výše zmíněnou exekuci.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovatelce uložena povinnost k zaplacení 1.000 Kč soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ).

V Hradci Králové dne 9. září 2014

Mgr. Věra Šáfrová v. r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Horáčková